Privaatsus

Bayer teab, et veebilehe kasutamisega seotud isikuandmete kaitse on väga oluline ja me suhtume teie isikuandmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Seetõttu tahame teile selgitada, milliseid andmeid me säilitame ja milliseid mitte. Selle privaatsusavalduse eesmärk on teavitada teid meie turvameetmetest.

Andmete kogumine

Te ei pea meie veebilehe kasutamisel avaldama oma isikuandmeid. Meie veebilehe kasutustingimused ei näe ette isikuandmete avaldamise nõuet, kuid see võib osutuda vajalikuks konkreetse toote tarnimisel või teenuse osutamisel. Me salvestame veebilehe kasutajate andmed mitmesugustel turvalisusega seotud põhjustel. Salvestatavate andmete hulka võib kuuluda teile internetiteenust osutava ettevõtte nimi, veebileht, millelt te meie veebilehele pöördusite, ja veebilehed, millele te meie veebilehelt pöördusite, ning teie IP-aadress. Nende andmete põhjal oleks võimalik teie isik tuvastada, kuid me ei kasuta neid selleks. Me kasutame neid andmeid aeg-ajalt statistika tegemiseks, kuid säilitame sealjuures kõigi kasutajate anonüümsuse, et kedagi neist poleks võimalik identifitseerida. Kui teie isikuandmed edastatakse teie poolt tellitud toodete tarnimiseks või teenuste osutamiseks või teistel teie nõusoleku saanud eesmärkidel teistele osapooltele, võtame me kasutusele kõik tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada kohaldatavate andmekaitset puudutavate regulatsioonide järgimine.

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Me kogume ainult neid isikuandmeid, mille te esitate meile registreerumisel, vormide täitmisel või e-kirjades, toodete või teenuste tellimustes, tellitavaid artikleid käsitlevates päringutes või palvetes ja sarnastes olukordades, milles te annate meile oma soovi kohaselt enda kohta teavet.

Andmebaasi ja selles sisalduvaid andmeid hoitakse meie ettevõttes ja neid kasutatakse meie vastutusel meie andmetöötlusseadmetes ja serverites. Meie ega meie esindajad ei edasta teie isikuandmeid kasutamiseks kolmandatele isikutele mitte mingis vormis, välja arvatud teie nõusolekul või seaduses ettenähtud juhtudel.

Teie poolt meile avaldatud isikuandmed jäävad meie kontrolli alla ja vastutusele. Osa nendest andmetest võidakse salvestada või töödelda teistes riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides, kus kohaldatavad andmekaitseseadused võivad erineda teie asukohariigis kehtivatest seadustest. Sellisel juhul võtame andmete töötlemisel kasutusele kõik andmekaitsemeetmed, et tagada kooskõla teie asukohariigis kehtivate andmekaitsenõuetega.

 

Kasutusotstarve

Meie poolt kogutud andmeid kasutatakse vaid teie poolt soovitud toodete tarnimiseks ja teenuste osutamiseks või teistel teie nõusoleku saanud eesmärkidel, välja arvatud juhtudel, kui seaduses on sätestatud teisiti.

 

Juurdepääsu- ja muutmisõigus

Teil on õigus meie süsteemi salvestatud mis tahes isikuandmeid muuta, kui need on teie arvates vananenud või valed. Selleks saatke meile väljaandja andmetes näidatud aadressile vastavasisuline e-kiri või võtke allpool toodud aadressil ühendust meie andmekaitseametnikuga.


Tühistamisõigus

Teil on õigus mis tahes ajahetkel tühistada teie poolt meile antud nõusolek teie isikuandmete kasutamiseks tulevikus. Selleks saatke meile väljaandja andmetes näidatud aadressile vastavasisuline e-kiri või võtke allpool toodud aadressil ühendust meie andmekaitseametnikuga.


Andmete säilitamine

Me säilitame isikuandmeid vaid seni, kuni me vajame neid teie poolt tellitud teenuse osutamiseks, ja vaid neid isikuandmeid, mille säilitamiseks te olete andnud oma nõusoleku, kui seadus ei näe ette teisiti (nt seoses poolelioleva kohtuvaidlusega).


Küpsiste kasutamine

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe külastaja brauseri vahemälusse. Küpsised võimaldavad külastaja brauseri ära tunda, et veebilehte optimeerida ja selle kasutamist lihtsustada. Küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata veebilehe külastaja isiku kindlakstegemiseks.

Enamik brauseritest lubab küpsiseid automaatselt. Samas on teil võimalik küpsiste salvestamine keelata või seadistada oma brauser nii, et see peab teid enne küpsiste arvutisse salvestamist sellest teavitama.


Turvalisus

Bayer on võtnud kasutusele vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, et kaitsta teie andmeid manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise või kõrvaliste isikute kätte sattumise eest. Kõik andmed, mille te Bayerile edastate, krüpteeritakse, et vältida nende võimalikku kuritarvitamist kolmandate isikute poolt. Meie turvareegleid kaasajastatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule


Lapsed

Selleks et kaitsta laste privaatsust, ei kogu, töötle ega kasuta me oma veebilehel mitte mingit teavet, mis on seotud meile teadaolevalt alla kolmeteistkümne aastaste isikutega, kui meil puudub vastava isiku seadusliku esindaja eelnev tõendatav nõusolek. Nimetatud seaduslikul esindajal on õigus vastava sooviavalduse alusel tutvuda lapse esitatud andmetega ja/või nõuda nende andmete kustutamist.


Kontaktid

Kui teil on probleeme, küsimusi või ideid, võtke ühendust alljärgnevate isikutega.

Bayer OÜ andmekaitseametnik:  

Kristina Müür
Tel: +372 681 3636 
Faks: +372 655 8566 
E-post:   andmekaitse@bayer.com

Bayer AG andmekaitseametnik:

Dr. Rainer Schwarz
Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Tel: +49 (0) 214 30 2 05 22
Faks: +49 (0) 214 30 2 03 46 
E-post 

Interneti pideva arengu tõttu peame oma privaatsuspoliitikat aegajalt muutma. Me jätame endale õiguse teha vajaduse korral selles muudatusi.
Copyright © Bayer CropScience