Bayeri fungitsiidikampaania üldreeglid

01.01.2022 

1. ÜLDINE

1. Kampaania korraldaja on Bayer Sp. z o.o., registreeritud Poola Vabariigis Varssavi ringkonnakohtu peetavas riikliku kohturegistri 12. äriosakonnas riikliku kohturegistri numbri 0000035338 all, aadress Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola Vabariik, osakapital PLN 151 340 000, REGON 010374922, NIP 526-00-19-068 („Bayer“ või „Korraldaja“). 2. Kampaania toimub Eesti Vabariigis. 3. Käesolevad üldtingimused näevad ette kampaanias osalemise tingimused ning Osaleja ja Korraldaja vahelised õigused ja kohustused. 4. Kampaania algab 1. jaanuaril 2022 ja lõpeb 15. oktoobril 2022.
5. Kampaanias saavad osaleda põllumajandustootjad ja põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes ei tegele Bayeri toodete edasimüügiga („Osalejad“). Kampaanias saavad osaleda vaid oma majandus- või kutsetegevuse raames tegutsevad ettevõtjad. Kampaanias ei saa osaleda tarbijad kohalduvate õigusaktide tähenduses. Füüsilised isikud, põllumajandusühistud või isikud, kes Bayeri tooteid turustavad, ei saa kampaanias osaleda (kampaanias võivad osaleda Bayeri tooteid vahetult kasutavad põllumajandusühistute liikmed).
6. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja või Korraldaja nimel tegutseva Agentuuri töötaja või esindaja.
7. Kampaaniatooted on järgmised Bayeri fungitsiidid ja puhtimisvahendid: Bariton® Super, Redigo® Pro, Ascra Xpro®, Falcon® Forte, Folicur®, Zantara®, Infinito®, Input®, Input® Triple, Propulse®, Prosaro®, Siltra Xpro®, Tilmor®, Variano Xpro® („Tooted“).
8. Käesolevad üldtingimused on kogu kampaania vältel kättesaadavad Korraldaja asukohas ning Internetis aadressidel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee.
9. Kampaaniatooted võivad olla kättesaadavad ka enne või pärast punktis 1.4 sätestatud kampaaniaperioodi, kuid sel ajal ostetud Tooted ei anna õigust kampaanias osaleda.
10. Korraldaja võib volitada kampaania läbiviimisega seotud ülesandeid täitma välist teenusepakkujat Partizanas OÜ, registrikood 11698825, aadress A. Weizenbergi tn 19, Tallinn 10150, Eesti, tel +372 603 1306, e-post bayer@loteriid.ee (”Agentuur”).
 

2. KAMPAANIA REEGLID

1. Kampaanias osalemiseks peab punktis 1.5 nimetatud isik esitama Interneti kaudu üldtingimustele lisatud registreerimisvormi („Registreerimisvorm“). Registreerimisvormi esitamisega nõustub Osaleja käesolevate üldtingimustega. Registreerimisvormi saab esitada veebilehtede www.agro.bayer.com.pl või www.cropscience.bayer.ee kaudu või saata e postiga bayer@loteriid.ee. Registreerimisvorm avaldatakse hiljemalt 1. aprillil 2022.
2. Kampaanias osalemiseks saab registreerida alates 1. aprillist 2022 kuni 15. oktoobrini 2022.
3. Kui Registreerimisvormi ei esita Osaleja nimel Osaleja seaduslik esindaja, tuleb Registreerimisvormile lisada esitaja esindusõigust tõendav volikiri.
4. Kampaanias osaleb Registreerimisvormil nimetatud ettevõtja, mitte Registreerimisvormi esitanud füüsiline isik.
5. Registreerimisvormi kättesaamisel saadetakse Osalejale kampaanias osalemise kohta kinnitus. Kui isik ei saa kinnitust, tuleb tal osalemiseks võtta ühendust Agentuuriga tel +372 603 1306 (tööpäeviti kl 9-17) või e-postil bayer@loteriid.ee.
6. Registreerimisvormi esitamisega nõustub esitaja oma isikuandmete töötlemisega ulatuses, milles see vajalik Osaleja poolt kampaanias osalemiseks
7. Puudulikult või ebatäpselt täidetud Registreerimisvormi alusel ei saa kampaanias osaleda.
8. Osaleja võib esitada rohkem kui ühe Registreerimisvormi.
9. Osaleja tagab kampaanias osalemise vältel Registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse ning kohustub neid vajadusel uuendama ja ajakohastama.
10. Korraldajal on õigus kontrollida Osaleja poolt Registreerimisvormil esitatud andmete õigsust ja andmeid uuendada ning nõuda selleks Osalejalt täiendavat informatsiooni või dokumente. Kui Osaleja esitab valeandmeid, on Korraldajal õigus Osaleja kampaanias osalemine tühistada.  

3. AUHINNAD

 1. Auhinna saab Osaleja, kes ostab kampaaniaperioodil (1. jaanuar 2022 kuni 15. oktoober 2022) Tooteid punktis 3.3 määratud kogustes.
2. Kampaanias osalemiseks tuleb Tooted osta Eestis asuvatelt müüjatelt, kellel on õigus Bayeri tooteid müüa ja turustada.
3. Kui Osaleja ostab Tooteid, mille kogus ületab:
a. 400 liitrit, on auhinnaks hotelli V Spa kinkekaart väärtusega 300 eurot;
b. 700 liitrit, on auhinnaks tööriistakeskuse Stokker kinkekaart väärtusega 500 eurot;
c. 1000 liitrit, on auhinnaks Bayeri valitud reisibüroo kinkekaart väärtusega 700 eurot.
4. Korraldaja avalikustab punktis 3.3.c nimetatud reisibüroo hiljemalt 30. oktoobril 2022. Erinevate pakkujate kinkekaarte ei saa omavahel kombineerida.
5. Juhul kui Osalejal tuleb auhinna vastuvõtmisel või kasutamisel tasuda täiendavaid makse, on nende tasumine Osaleja kohustus.
6. Osaleja võib saada mitu auhinda, kui ostab Tooteid üle 1000 liitri, mille puhul alustatakse uuesti punktis 3.3 sätestatud koguste arvestamist.
7. Korraldaja nõusolekul võib ühe suurema koguse eest määratud auhinna asendada mitme väiksema koguse eest määratud auhinnaga (näiteks üle 1000 liitri Toote ostmisel võib Osaleja saada kaks üle 400 liitri Toote ostmisel ettenähtud auhinda). Vastavast soovist tuleb Korraldajat teavitada enne kampaaniaperioodi lõppu.
8. Auhindadele ei ole alternatiive ning auhindu ei saa vahetada rahaks. Õigus auhinnale ei ole üleantav. Auhinnaga kaasnevate õiguste realiseerimine on tingimuslik ega sõltu Korraldajast. Osalejal tekib õigus üksnes käesolevates üldtingimustes nimetatud auhindadele.
9. Korraldajal on õigus asendada auhind muu samaväärse või sarnase auhinnaga.
10. Auhindade üksikasjad ja lunastamise reeglid määrab kindlaks vastava auhinna (kinkekaardi) väljastaja. Kinkekaart ei ole tähtajatu ning korraldaja ei vastuta kinkekaartide aegumise eest. Kinkekaardi kasutamise tingimuste, sealhulgas kehtivusega seotud küsimustes tuleb Osalejal pöörduda kinkekaardi väljastaja poole.
11. Kampaanias osalemiseks peab Osaleja tõendama Toodete ostmist punktides 3.12-3.14 sätestatud korras.
12. Osaleja peab ostude kinnitamiseks saatma Agentuurile Toodete ostmist tõendavate dokumentide koopiad (skannid või pildid). Koopiad saadetakse Agentuuri e-posti aadressile. Ostude tõendamine on Osaleja, mitte Toodete müüja kohustus. Kampaanias osalemiseks peab Toodete ostmine toimuma punktis 1.4 sätestatud kampaaniaperioodi jooksul. Ostudokumentide koopaid tuleb esitada hiljemalt 15. oktoobriks 2022. Hilinenult esitatud dokumentidega ei arvestata.
13. Ostudokumendil peavad olema kajastatud kõik seadusega nõutud arve rekvisiidid. Dokumentide esitamisega kinnitab Osaleja, et on vastava ostu sooritanud, teinud seda õiguspäraselt ning säilitanud ostu kinnitava originaaldokumendi (kviitungi või arve). Ostudokumentidega manipuleerimine või muu tegevus kampaanias ebaausa eelise saamiseks on keelatud.
14. Kui Korraldajal on kahtlusi Osaleja poolt sooritatud ostude või käesolevate üldtingimuste täitmise osas, ei väljastata auhinda enne, kui Osaleja esitab nõutud dokumendid või informatsiooni, mis kinnitab ostude sooritamist või üldtingimuste täitmist.
15. Kampaanias osalemisega nõustub Osaleja, et Korraldajal on õigus kontrollida Osaleja poolt kampaania raames sooritatud oste. Korraldaja võib koostöös müüjatega kinnitada ostetud Toodete koguseid ja et vastavad arved oleksid kehtivad ning et neid ei oleks muudetud. Korraldajal on õigus nõuda Osalejalt ostude kinnitamiseks täiendavaid dokumente.
16. Auhinnad saadetakse välja hiljemalt 31. jaanuaril 2023. Kohaletoimetamist kinnitatakse postiteenuse pakkuja väljastusteatega.

 

4. KAEBUSE ESITAMINE

1. Toodete ostmisega seotud kaebused esitatakse müüjale, kellelt Osaleja on Tooted ostnud. Korraldaja ei vastuta Toodete müüja tegevuse või tegevusetuse eest. 2. Kampaanias osalemisega seotud kaebused, sealhulgas kahtlused ostukoguste arvutamise õigsuses, saadetakse kirjalikult Korraldaja aadressile Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola Vabariik, või e-postiga bayer@loteriid.ee. Kaebus tuleb pealkirjastada „Kaebus seoses fungitsiidikampaaniaga“ ning esitada hiljemalt 15. novembriks 2022. Hilinenult esitatud kaebuseid ei menetleta.
3. Korraldaja lahendab kaebused ja teavitab kaebuse esitajat oma otsusest 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest.
4. Korraldaja otsus on kõigi kampaaniaküsimuste puhul lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele. Õigusvaidlus lahendatakse lõppastmes Korraldaja asukoha (Poola Vabariigi) pädevas kohtus.  

5. KORRALDAJA VASTUTUS

1. Korraldaja ei vastuta seadusega lubatud suurimas ulatuses mistahes kulutuse või kahju eest, mis tekib seoses kampaania läbiviimisega.
2. Korraldaja ei vastuta avalduste eest, mis Korraldajale või Korraldajalt saatmisel suunati valesti, läksid kaotsi, hilinesid või olid vigased arvuti või internetiühenduse häirete või muu taolise olukorra tõttu. Korraldaja ei vastuta, kui Osaleja ei saa auhinda kätte ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise tõttu.
3. Korraldaja ei vastuta auhindade puuduste eest ega taga Osaleja võimalust auhindadega seotud õiguseid realiseerida.

6. LÕPPSÄTTED

1. Kampaanias osalemine on vabatahtlik. Osaleja võib igal ajal kampaanias osalemise lõpetada esitades selleks kirjaliku avalduse Agentuurile aadressil A. Weizenbergi tn 19, Tallinn 10150, Eesti, või e-postiga bayer@loteriid.ee. 2. Korraldaja võib mõjuval põhjusel Osaleja diskvalifitseerida ilma, et Osalejal tekiks õigus mistahes auhinnale või hüvitisele. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige järgmised asjaolud:
a. Osaleja rikub üldtingimusi;
b. Osaleja tegevus kahjustab Korraldaja head mainet või õigustatud huvi;
c. Osaleja ei vasta enam kampaanias osalemise tingimustele;
d. Esineb põhjendatud kahtlus, et Osaleja on saanud kampaanias ebaausa eelise või eiranud kampaania olemust, sealhulgas ostnud Tooteid väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
3. Osaleja diskvalifitseeritakse kirjaliku avaldusega, milles märgitakse diskvalifitseerimise põhjus. Osaleja diskvalifitseerimine toimub Korraldaja äranägemise järgi ning ei ole vaidlustatav.
4. Käesolevad üldtingimused on terviklikud ning reguleerivad kõiki kampaaniaga seotud õiguseid ja kohustusi. Korraldaja tõlgendused ja otsused seoses üldtingimustega on siduvad ja lõplikud. Kampaania või üldtingimustega seotud küsimustes kirjutada aadressile Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola Vabariik, või e-postile bayer@loteriid.ee.
5. Korraldajal on õigus üldtingimusi muuta või tühistada põhjendusi esitamata. Korraldaja teavitab Osalejaid kampaania tühistamisest või olulistest muudatusest veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee või võttes Osalejatega otse ühendust.
6. Kui mõni üldtingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see üldtingimuste ülejäänud sätete kehtivust ega vabasta nende täitmisest. Korraldaja püüab tühise või kehtetu sätte ilmnemisel asendada selle uue kehtiva sättega, mis vastaks võimalikult suures ulatuses varasema sätte mõttele.
7. Kõik kampaaniaga seotud reklaammaterjalid on vaid illustratiivsed. Kampaania viiakse läbi vastavalt käesolevatele üldtingimustele.
8. Kampaania suhtes kohaldub Eesti Vabariigi õigus ning üldtingimusi tõlgendatakse Eesti Vabariigi õiguse alusel.
 
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG