Bayeri fungitsiidikampaania "Kindlusta saak" (edaspidi kampaania) REEGLID 2021

1. ÜLDINE TEAVE

 1. Kampaania korraldaja on Bayer Sp. z o.o., registrijärgse asukohaga Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, mis on kantud Varssavis asuva Varssavi linna ringkonnakohtu peetavasse äriregistrisse riikliku kohturegistri 12. äridivisjonis KRS [riikliku kohturegistri] nr: 0000035338, aktsiakapitaliga 151 340 000,00 Poola zlotti, REGON [riiklik ametlik äriregistri nr]: 010374922, NIP [KMKR nr]: 526-00-19-068 („Bayer“ või „Korraldaja“).
 2. Kampaania korraldatakse Eestis.
 3. Käesolevas dokumendis määratletakse Kampaanias osalemise tingimused („Kampaania Tingimused“) ning sätestatakse Kampaanias Osaleja ja Korraldaja vahelise koostöö reeglid Kampaania raames.
 4. Kampaania kestus: 1. jaanuar 2021 kuni 30. september 2021.
 5. Kampaania on suunatud põllumajandustootjatele ja põllumajandusega tegelevatele ettevõtetele, kes ei tegele toodete edasimüügiga („Osaleja“). Kampaanias võivad osaleda ainult ettevõtjad (isikud, kes tegutsevad oma majandustegevuse raames). Osaleja ei tohi olla tarbija kohalduvate õigusaktide tähenduses. Samuti ei tohi Kampaanias osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes soetavad tooteid turustamiseks ja põllumajandusühistud, samas Kampaanias võivad osaleda BAYER taimekaitsevahendeid vahetult kasutavad ühistute liikmed.
 6. Lisaks ei tohi Kampaanias osaleda järgmised isikud: ettevõtjad, kes on Korraldaja või Agentuuri töötajad või liikmed.
 7. Kampaania tooted on järgmised Bayeri fungitsiidid ja puhtimisvahendid: Bariton® Super, Redigo® Pro, Ascra Xpro®, Falcon® Forte, Folicur®, Zantara®, Infinito®, Input®, Input® Triple, Propulse®, Prosaro®, Siltra Xpro®, Tilmor®, Variano Xpro® (edaspidi ühiselt „Tooted“). Bayer jätab endale õiguse lisada Kampaaniasse teisi tooteid, mis ei nõua Osalejatelt nende Kampaania Tingimustega uuesti nõustumist.
 8. Kampaania Tingimused on tutvumiseks kättesaadavad kogu Kampaania kestuse ajal Korraldaja kontoris, veebisaitidel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee. Kampaania Tingimused võivad teha kättesaadavaks ka Korraldaja esindajad.
 9. Kampaaniaga hõlmatud Tooted on müügil kuni varude lõppemiseni.
 10. Korraldaja jätab endale õiguse tellida osa tegevusest väliselt teenuseosutajalt – turundusagentuurilt („Agentuur“). Korraldaja esitab Agentuuri nime, asjakohase e-posti aadressi ja veebipõhise ankeedi.
 11. Korraldaja poolt määratud auhinnafondi eelarvepiirangu tõttu on Osalejate arv piiratud. Juhul kui ankeete esitatakse rohkem kui eelarves arvestatud, saab otsustavaks punktis 2.1 osutatud ankeedi esitamise kuupäev. Korraldaja teavitab ankeete esitavaid ettevõtjaid viivitamatult ankeetide vastuvõtmise etapi lõppemisest. Korraldaja ei vastuta ettevõtjate kaebuste eest, kes vaatamata Kampaania Tingimuste täitmisele ei saa Osalejate arvu piirangute tõttu Kampaanias osaleda.

 

2. KAMPAANIA REEGLID

 1. Kõik punktis 1.5 loetletud isikud võivad Kampaanias osaleda, esitades Korraldaja nimel tegutsevale Agentuurile Kampaania Tingimuste lisas esitatud veebipõhise Kampaania ankeedi („Ankeet“). Ankeedi esitamisega nõustub Osaleja Kampaania Tingimustega. Ankeet on lisatud käesolevate Kampaania Tingimuste juurde. Veebipõhine Ankeet avaldatakse punkti 1.10 kohaselt.
 2. Ankeet peab olema täidetud ning Osaleja volitatud esindaja poolt allkirjastatud hiljemalt 15. oktoobril 2021 ja edastatud punktis 1.10 nimetatud Agentuuri aadressile, mille Korraldaja hiljem täpsustab.
 3. Ankeedile tuleb lisada volitus Osaleja esindamiseks, kui Ankeedile on alla kirjutanud keegi muu kui isik, kes on volitatud Osalejat esindama.
 4. Füüsiline isik, kes esitab ettevõtte Kampaanias Osalejaks vastavalt Kampaania Tingimustele, kinnitab, et Kampaanias osaleb tema esindatav ettevõtja ja mitte tema isiklikult.
 5. Ankeedi kätte saamisel kinnitab Bayeri nimel tegutsev Agentuur Osaleja Kampaanias osalemise. Kinnituse puudumisel on Osaleja kohustatud võtma ühendust Bayeri esindajaga.
 6. Ankeet, mille on esitanud Osaleja, kes ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega käesolevate Kampaania Tingimuste kohaselt kooskõlas kohalduvate õigusaktide ja määrustega, on kehtetu.
 7. Ankeediga, millel on mittetäielik või vale informatsioon, ei ole võimalik Kampaanias osaleda.
 8. Osaleja saab esitada iga arvet vaid ühel korral.
 9. Osaleja kohustub Kampaanias osalemise ajal uuendama ja ajakohastama oma andmeid Ankeedis vastavalt tegelikule olukorrale.
 10. Korraldajal on õigus kontrollida Ankeedis esitatud Osaleja andmete õigsust või neid ajakohastada ning nõuda Osalejalt selleks täiendavaid andmeid ja dokumente. Kui Osaleja esitab valeandmeid, on Korraldajal õigus lõpetada Osaleja osalemine Kampaanias.

 

3. AUHINNAD

 1. Auhinna saab Osaleja, kes ostis punktis 3.2 määratletud Bayeri volitatud edasimüüjatelt Tooteid punktis 3.3 määratletud kogustes.
 2. Tooted tuleb osta Bayeri ametlikelt edasimüüjatelt: Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS, Põllumeeste ühistu KEVILI, Linas Agro OÜ („Edasimüüjad“).
 3. Juhul kui Osaleja ostab:
  1. 400 liitrit, on tal õigus auhinnale, milleks on Makita akunurklihvija;
  2. 700 liitrit, on tal õigus auhinnale, milleks on Makita lehepuhur;
  3. 1000 liitrit, on tal õigus auhinnale, milleks on Makita tööriistakomplekt (ketassaag, universaaltööriist, akutrell).

  3 A. Punktis 1.3 nimetatud turul auhindade kättesaadavuse probleemide korral (kui tarnijal ilmnevad tarnimisel ettenägematud probleemid) jätab Korraldaja endale õiguse Kampaania kestuse ajal asendada auhinnad sarnaste omaduste, funktsionaalsuse ja väärtusega auhindadega.

 4. Lisaks on Osalejal õigus lisaauhinnale Kampaania auhinna / auhindade saamise eest makstava tulumaksu summas. Selle summa maksab Agentuur otse asjaomasele maksuametile.
 5. Kui Osaleja ostab rohkem Tooteid nõutavas koguses, on tal võimalik saada mitu auhinda.
 6. Kui Osalejal on õigus saada auhind suurema koguse ostude eest, siis Korraldaja lubab Bayeri esindaja nõusolekul saada mitu väiksemat auhinda (näiteks 1000 liitri ostu korral on Osalejal võimalus valida, kas ta soovib vastava kategooria auhinda või valida 400 liitri ostude eest kaks auhinda).
 7. Auhind pole vahetatav ühegi samaväärse (rahalise ega mitterahalise) auhinna vastu. Osaleja õigust auhinnale ei saa edasi anda. Osalejal pole õigust auhinna eriomadustele või saada muu auhind, kui see, mida on Kampaania Tingimustes kirjeldatud.
 8. Osaleja kinnitab ostud, esitades Agentuurile kinnituse ostetud toodete koguse kohta nagu on täpsustatud allpool punktides 9-12.
 9. Osaleja on kohustatud saatma agentuurile toodete ostmist kinnitavad dokumendid. Need tuleb saata skannitud kujul koos registreerimisvormiga agentuuri e-posti aadressile. Asjakohaste dokumentide täitmise ja andmete esitamise eest vastutab täielikult kampaanias osaleja, mitte edasimüüja, kellelt kampaaniatooted on saadud. Ostudokumendi väljaandmise kuupäev peab jääma Määruse punktis 1.4 määratletud kampaania kehtivusaja piiresse. Ostudokumentide esitamise tähtaeg on 15.10.2021. Saadetavad dokumendid peavad sisaldama kõiki üksikasju, mis on riigi maksuseadustes arvete jaoks määratletud.
 10. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei arvestata esitatud ostudokumente ostu kogusumma hulka. Osaleja kinnitab, et registreeritud ostud on õiguspärased, korrektsed ja neil on ostu kinnitavate dokumentide originaalid (ostutšekk või ostuarve). Osalejal on rangelt keelatud tulemusi ebaõiglaselt mõjutada.
 11. Kui Osaleja ei ole esitanud teavet või dokumente, mis kinnitaksid õigust auhinnale või kui Korraldajal on kahtlusi auhinna üleandmise osas, lükatakse punktis 3.14 täpsustatud auhinna kättetoimetamise kuupäev vastavalt edasi. Kui Korraldajal on kahtlusi Osaleja Kampaania Tingimustes sätestatud kõikide tingimuste täitmise osas, on Korraldajal õigus auhinda enne mitte üle anda, kuni Osaleja tõendab, et vastavad tingimused on täidetud.
 12. Osaleja annab oma tagasivõtmatu nõusoleku Kampaania raames ostetud toodete koguste kohta saadetud aruannete vastavuse kontrollimiseks. Bayeri esindajal on õigus kontrollida Edasimüüjatelt ostetud koguseid või küsida Osalejalt ostu tõendavaid dokumente. Korraldajal on õigus kontrollida Osalejale Tooteid müünud Edasimüüjalt, kas Tooted on ostetud teatavates kogustes, sealhulgas ka seda, kas väljastatud arved on asjakohased ega ole tehtud parandusi, mis vähendaksid auhinna andmise aluseks olevate ostude väärtust.Agentuur toimetab auhinna(d) Osalejale kätte hiljemalt 31. jaanuaril 2022. Kohaletoimetamine kinnitatakse Osaleja volitatud esindaja allkirjaga.

 

4. KAEBUSE ESITAMISE KORD

 1. Käesolevatest Kampaania Tingimustest tulenevad Toodete turustamisega seotud kaebused tuleb esitada Edasimüüjale, kelle kaudu Osaleja Tooteid ostis. Bayer ei vastuta mingil viisil Edasimüüja tegevuse või tegevusetuse eest.
 2. Muud käesolevatest Kampaania Tingimustest tulenevad kaebused, sealhulgas kahtlused ostude arvutamise õigsuses, tuleb esitada Korraldaja aadressile Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola, kirjalikult või e-posti teel aadressile malgorzata.sroka.ext@bayer.com pealkirjaga „Kaebus seoses lojaalsuskampaaniaga/fungitsiidikampaaniaga Eestis“ (inglise keeles „Complaint in relation to the Promotional Campaign ‘Fungicide Campaign Estonia”) hiljemalt 29. oktoobril 2021.
 3. Kaebuste esitamise kuupäevaks loetakse selle saabumise kuupäev Korraldaja aadressile, mis on märgitud punktis 4.2 või mil vastav e-mail saabus Korraldaja e-posti aadressile.
 4. Korraldaja vaatab 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist esitatud kaebuse läbi ja teavitab kaebuse esitajat võetud seisukohast tähitud kirjaga koos kättesaamise kinnitusega või vastates elektrooniliselt punktis 2.2 esitatud aadressilt.
 5. Pooled püüavad lahendada kõik Kampaaniaga seotud võimalikud vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei lahendata läbirääkimiste teel, lahendab vaidlused Korraldaja asukohas pädev kohus.

 

5. KORRALDAJA VASTUTUS

 1. Korraldaja vastutus Osaleja ees on piiratud auhindade väärtusega, millele Osalejal on õigus. Selguse huvides, Korraldaja ei vastuta auhinnaesemete tehniliste rikete või puuduste eest.
 2. Korraldaja ei vastuta Osaleja poolt valeandmete või kolmanda isiku andmete esitamise eest. Valeandmeid või kolmanda isiku andmeid esitades kaotab Osaleja õiguse auhinnale.
 3. Korraldaja ei vastuta Interneti toimimise eest, mille kaudu Osalejad saadavad Kampaania Ankeete ja mille kaudu Korraldaja Osalejaga ühendust võtab.
 4. Korraldaja ei vastuta kaduma läinud või Internetis kaotatud Ankeetide, Ankeetides saadetud sisu, arvuti seadete ja seadistamise meetodi, samuti Internetiühenduse pakkujate teenuste osutamise sätete või katkestuste eest.
 5. Korraldaja ei vastuta Kampaania tagajärjel tekkinud kahjude eest (õigusaktides lubatud ulatuses).

 

6. VASTUTUS POSTISAADETISTE KÄTTETOIMETAMISE EEST

 1. Korraldaja ei vastuta Korraldaja nimel või Korraldaja poolt/selle Kampaaniaga seoses saadetud kirjade, telegrammide ja muude pakkide posti, kulleri või Internetiteenuse pakkuja poolse kättetoimetamise, selle õigsuse ja õigeaegsuse eest.
 2. Korraldaja ei vastuta tekkinud probleemide eest, mis on seotud auhinna kättetoimetamise viivitamisega või kättetoimetamata jätmisega, mis on põhjustatud Osaleja poolt vale aadressi ja muude auhinna väljaandmiseks vajalike andmete esitamisest.

 

7. LÕPPSÄTTED

 1. Kampaanias osalemine on täiesti vabatahtlik. Osalejal on õigus igal ajal loobuda edasisest Kampaanias osalemisest, sealhulgas juhul, kui ta ei aktsepteeri Kampaania Tingimuste muudatusi.
 2. Olulistel põhjustel võib Korraldaja igal ajal ühepoolselt lõpetada Osaleja Kampaanias osalemise ilma hüvitist tasumata. Eespool toodud olulised põhjused on eelkõige järgmised:
  1. Osaleja rikub käesolevaid Kampaania Tingimusi;
  2. Osaleja tegevus on vastuolus Korraldaja maine või huvidega;
  3. kui Osaleja ei vasta enam Kampaanias osalemise tingimustele, eelkõige lõpetab äritegevuse või on muutnud äritegevuse profiili;
  4. muude asjaolude esinemine, mida võib Kampaania käigus pidada sobimatuks, eelkõige kui on põhjendatud kahtlus, et ostud tehakse näiliselt ainult auhinna saamiseks, st ebaausalt või vastuolus Kampaania Tingimustega või muul viisil, mis tekitab kahtlusi auhinna saamise õiguse aluse olemasolus.
 3. Lõpetamine tuleb teha kirjalikult, tuues välja Kampaanias osalemise lõpetamise põhjus.
 4. Need Kampaania Tingimused määratlevad eranditult Bayeri ja Kampaanias osalevate Osalejate õigused ja kohustused selles määratud ulatuses. Korraldaja tõlgendab käesolevaid Kampaania Tingimusi. Kui käesolevate Kampaania Tingimuste sisu osas on kahtlusi, võib Osaleja edastada küsimused järgmisele aadressile: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, kirjalikult, või e-posti teel aadressile malgorzata.sroka.ext@bayer.com.
 5. Bayer jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevates Kampaania Tingimustes ning lõpetada või peatada Kampaania põhjendusi esitamata. Bayer teavitab Kampaanias osalevat Osalejat kaks nädalat ette ennetähtaegsest lõpetamisest, peatamisest või muudatustest viisil, mis on tavapärane antud Osalejaga suhtlemisel. Kampaania Tingimuste muudatused ei tohi rikkuda Osalejate kehtivaid õigusi.
 6. Kui Kampaania Tingimuste teatud säte on tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta selle sätte tühisus või kehtetus Kampaania Tingimuste ülejäänud sätete kehtivust ega ja nende täidetavust. Korraldaja teeb kõik endast oleneva, et asendada tühine või kehtetu säte uue, õiguspärase sättega.
 7. Reklaammaterjalid on informatiivsed, ainult Kampaania Tingimuste sätted on siduvad.
 8. Kampaania Tingimusi võib aktsepteerida üksnes lisatingimusteta.
 9. Kampaania suhtes kohaldatakse kehtivaid Eesti Vabariigi õigusakte.
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG