Bayeri kampaania üldreeglid

01.01.2023 

1. ÜLDTEAVE

1. Kampaania korraldaja on Bayer Sp. z o.o., registreeritud asukoht: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, kantud Varssavi ringkonnakohtu juures peetavasse äriühingute registrisse riikliku kohturegistri 12. äriosakonnas KRS (riikliku kohturegistri) numbri 0000035338 all, aktsiakapital: 151 340 000,00 Poola zlotti, REGON (riikliku äriregistri nr): 010374922, NIP (KMKR nr): 526 00 19 068, olles suurettevõte 8. märtsi 2013. aasta seaduse (milles käsitletakse ülemääraste viivituste ärahoidmist äritehingutes) artikli 4c mõistes (2019. aasta seaduste kogu, punkt 118, muudetud) (edaspidi: Bayer või korraldaja).

2. Kampaania korraldamise koht on Eesti.

3. Nendes tingimuses nähakse ette osalejate müügiedenduskampaanias osalemise tingimused ning sätestatakse osaleja ja korraldaja vahelised õigused ja kohustused seoses kampaaniaga.

4. Kampaania algab 1. jaanuaril 2023 ja lõpeb 31. detsembril 2023.

5. Kampaanias saavad osaleda põllumajandustootjad ja põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes ei tegele toodete edasimüügiga (edaspidi: osalejad). Kampaanias saavad osaleda vaid oma majandus- või kutsetegevuse raames tegutsevad ettevõtjad. Kampaanias ei saa osaleda tarbijad kohalduvate õigusaktide tähenduses. Füüsilised või juriidilised isikud, samuti põllumajandusühistud, kes ostavad tooteid turustamise eesmärgil, ei saa kampaanias osaleda. Samas võivad kampaanias osaleda ühistute liikmed, kes BAYERI taimekaitsetooteid vahetult kasutavad.

6. Kampaanias ei saa osaleda ka järgmised isikud: ettevõtjad, kes on korraldaja või korraldaja nimel tegutseva asutuse töötajad või liikmed.

7. Kampaaniatooted on järgmised Bayeri taimekaitsevahendid:

Toode

Punktid 1 L või 1 KG kohta

Aliette

25

Ascra Xpro

80

Attribut

450

Bariton Super

45

Betanal

20

Incelo 3 kg + Biopower 15 L

860

Cerone

20

Decis Mega

30

Estet

15

Falcon Forte

40

Fenix

25

Folicur

20

Hussar Activ Plus

60

Infinito

25

Input

80

Input Triple

85

Komplet

110

Mateno Duo

30

Movento

100

Previcur Energy

65

Propulse

80

Prosaro

45

Puma Universal

165

Redigo Pro

45

Sekator

100

Targa Super

15

Tilmor

35

Variano Xpro

45

Zantara

40

 

* 860 punkti rakendub Incelo 3 kg + Biopower 15 L komplekti, mitte eraldi Incelo 1 kg kasutamise eest.

8. Need tingimused on kogu kampaania vältel kättesaadavad korraldaja asukohas ning veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee.

9. Kampaaniatooted võivad olla ostmiseks kättesaadavad ka enne või pärast punktis 4 sätestatud kampaaniaperioodi, kuid sel ajal ostetud tooted ei anna õigust kampaanias osaleda.

10. Korraldajal on õigus volitada kampaania elluviimisega seotud ülesandeid täitma välist teenusepakkujat ehk reklaamiagentuuri (edaspidi: agentuur). Volitatud agentuur: Partizanas OÜ, aadress: A. Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti, registrikood: 11698825, tel: +372 603 1306, e-post: bayer@loteriid.ee.

 

2. KAMPAANIA REEGLID

1. Kampaanias võib osaleda tingimuste punkti 1 alapunktis 5 nimetatud isik, kes esitab korraldaja nimel tegutsevale agentuurile veebi teel registreerimisvormi (edaspidi: registreerimisvorm), mis on esitatud nende tingimuste lisas. Registreerimisvormi esitamisega nõustub osaleja siin toodud tingimustega. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee või saata vorm e-posti aadressile bayer@loteriid.ee. Veebis registreerimise vorm avaldatakse hiljemalt 1. aprillil 2023.

2. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda alates 1. aprillist 2022 kuni 15. jaanuarini 2024.

3. Kui registreerimisvormi allkirjastab muu isik kui osaleja seaduslik esindaja, siis tuleb registreerimisvormile lisada osaleja esindamise õigust tõendav volikiri.

4. Füüsiline isik, kes esitab käesolevate tingimuste kohaselt kampaanias osalemiseks registreerimisvormi, märgib vormil osalejaks nimetatud ettevõtja, mitte iseenda kui füüsilise isiku.

5. Registreerimisvormi kättesaamisel saadab Bayeri nimel tegutsev agentuur osalejale kampaanias osalemise kinnituse. Kui osaleja ei saa kinnitust, peab ta võtma ühendust agentuuriga telefonil +372 603 1306 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee.

6. Registreerimisvormi esitanud isik nõustub oma isikuandmete töötlemisega. Registreerimisvorm, mille esitab osaleja, kes ei nõustu isikuandmete töötlemisega nendes tingimustes sätestatud eesmärgil kohaldatavate õigusaktide kohaselt, ei ole kehtiv.

7. Puudulikult või valesti täidetud registreerimisvormi alusel ei saa kampaanias osaleda.

8. Iga osaleja võib esitada rohkem kui ühe registreerimisvormi.

9. Osaleja kohustub ajakohastama oma andmeid, tehes kampaanias osalemise vältel registreerimisvormi muudatusi olenevalt andmete tegelikust seisust.

10. Korraldajal on õigus kontrollida osaleja registreerimisvormil esitatud andmete õigsust või neid uuendada ning nõuda selleks osalejalt lisateavet ja -dokumente. Kui osaleja esitab valeandmeid, on korraldajal õigus osaleja kampaaniast kõrvaldada.

 

3. AUHINNAD

1. Auhinna saamise õigus on osalejal, kes ostab (kampaaniaperioodil 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023) punkti 1 alapunktis 7 nimetatud tooteid.

2. Tooteid võib osta ükskõik milliselt Eestis asuvalt müüjalt, kellel on õigus Bayeri taimekaitsetooteid müüa ja turustada.

3. Auhindade väärtused:

a. Toodete ostmisel kogub osaleja kindlaksmääratud aja jooksul iga toote eest punkte tingimuste punkti 1 alapunktis 7 esitatud tabeli kohaselt. Punktid korrutatakse ostetud kogusega. Vääritimõistmise ärahoidmiseks aeguvad kogutud punktid pärast kampaania lõppu. 

b. Punkte kogutakse ja liidetakse kuni kampaania lõpuni 31. detsembril 2023. Kuni 30. novembrini esitatud registreerimisvormide (esitatud arvete) ostude punktid korrutatakse 1,1-ga (10% lisapunkte). Ajavahemikul 1. detsember kuni 15. jaanuar 2024 esitatud registreerimisvormide ostude punktid korrutatakse 0,8-ga (20% vähem punkte).

c. Pärast 15. jaanuarit 2024 vahetatakse punktid auhindade vastu. Auhinna väärtus arvutatakse järgmise valemi alusel: 100 punkti = 1,00 (üks) euro, ümardades ülespoole euroühikuni. 

d. Korralduslikel põhjustel on kampaanias osalemise minimaalne ostude väärtus 10 000 eurot (koos käibemaksuga), mida võib koguda mitme ostuga (mitme arvega).  

4. Võimalikud auhinnad on Hedon SPA & Hoteli kinkekaart, koduelektroonikat pakkuva kaupluse Euronics kinkekaart või Bayeri valitud reisibüroo kinkekaart. Auhind võib osaliselt koosneda kõikide nimetatud tarnijate kinkekaartidest. Auhinna saamisel eri kinkekaartides on kinkekaardi väikseim väärtus 100 eurot (koos käibemaksuga).

5. Kui osaleja peab auhinna vastuvõtmisel või kasutamisel tasuma lisamakse, on nende tasumine osaleja kohustus.

6. Kampaanias ei ole kehtestatud samme, mida tuleb teha auhinna saamiseks, ega suurimat piirmäära.

7. Auhinda ei saa vahetada ühegi alternatiivi vastu (sh raha vms). Osaleja õigus nõuda auhinna väljastamist ei ole edasiantav. Osalejal ei ole õigust nõuda auhinna eriomadusi ega saada muid auhindu kui nendes tingimustes märgitud. Auhindade lunastamisele kehtivad tingimused.

8. Korraldajal on kampaaniaperioodi vältel õigus asendada auhind muu samaväärse kvaliteedi, omaduste ja väärtusega auhinnaga.

9. Auhindade üksikasjad ja lunastamise reeglid määrab kindlaks asjakohase auhinna (kinkekaardi) väljastaja. Kinkekaardid on tähtajalised ja korraldaja ei vastuta kinkekaartide aegumise eest. Kinkekaartide lunastamise, sealhulgas nende kehtivusega seotud küsimuste korral peab osaleja pöörduma kinkekaardi väljastaja poole.

10. Osaleja peab toodete ostmist tõendama, esitades agentuurile ostetud toodete kogust tõendavad dokumendid allpool punkti 3 alapunktides 11–13 sätestatud korras.

11. Osaleja peab ostude kinnitamiseks saatma agentuurile toodete ostmist tõendavad dokumendid. Need tuleb saata skannitud kujul agentuuri e-posti aadressile. Asjakohaste dokumentide täitmise ja esitamise eest vastutab täielikult kampaanias osaleja, mitte müüja, kellelt kampaaniatoode osteti. Ostu tõendava dokumendi väljastamise kuupäev peab jääma punkti 1 alapunktis 4 sätestatud kampaaniaperioodi. Ostudokumentide skannitud koopiad/fotod tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2024. Pärast seda kuupäeva esitatud dokumente arvesse ei võeta.

12. Toodete ostu tõendaval dokumendil peavad olema kõik seadusega nõutud arve rekvisiidid. Osaleja kinnitab, et tema registreeritud ostud on kehtivad ja õiged ning et tal on olemas ostu tõendavad originaaldokumendid (ostukviitung või -arve). Ostudokumentidega manipuleerimine või muu tegevus ebaausa eelise saamiseks kampaanias on rangelt keelatud.

13. Kui korraldajal on kahtlusi osaleja poolt sooritatud ostude või nende tingimuste täitmise osas, siis ei väljastata auhinda enne, kui osaleja esitab nõutud teabe või dokumendid, mis kinnitavad toodete ostmist või tingimuste täitmist.

14. Kampaanias osalemisega nõustub osaleja, et korraldajal on õigus kontrollida kampaania raames ostetud toodete koguseid kajastavate aruannete nõuetele vastavust. Bayeri esindajal on õigus kontrollida müüjalt ostetud koguseid, nõudes osalejalt ostu tõendavate dokumentide esitamist. Korraldaja võib koostöös müüjaga, kes müüs osalejale tooteid, kontrollida ostetud toodete koguseid, muu hulgas seda, et nõuetekohased arved oleksid väljastatud ja neid ei oleks muudetud nii, et auhinna saamise aluseks oleva ostu väärtus oleks vähenenud.

15. Auhind (auhinnad) saadetakse välja hiljemalt 15. aprillil 2024. Kohaletoimetamine kinnitatakse postiteenuse pakkuja väljastusteatega.

 

4. KAEBUSE ESITAMISE KORD

1. Nendest tingimustest tulenevad ja toodete ostmisega seotud kaebused tuleb esitada müüjale, kellelt osaleja tooted ostis. Bayer ei vastuta ühelgi viisil toodete müüja tegevuse ega tegevusetuse eest.

2. Muud tingimustest tulenevad kaebused, sealhulgas kahtlused ostukoguste arvutamise õigsuse kohta, tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressile Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola Vabariik, või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee (märkusega „Kaebus seoses Taimekaitsevahendite kampaaniaga“) hiljemalt 15. veebruariks 2024. Pärast seda kuupäeva esitatud kaebusi ei menetleta.

3. Korraldaja vaatab esitatud kaebused läbi ja teavitab kaebuse esitajat oma otsusest 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul kaebuse kättesaamisest arvates.

4. Korraldaja otsus on kõigi kampaaniaga seotud küsimustes lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Õigusvaidlus lahendatakse korraldaja asukoha kohtus.

 

5. KORRALDAJA VASTUTUS

1. Korraldaja ei vastuta seadusega lubatud suurimas ulatuses mis tahes kulude ega kahju eest, mis tekib seoses kampaania korraldamisega.

2. Korraldaja ei vastuta talle saadetud ega tema saadetud avalduste või vormide kadumise, hilinemise või puuduste eest, kui see on tingitud arvutitest, internetiühendusest või muust sarnasest asjaolust. Korraldaja ei vastuta, kui osaleja ei saa auhinda kätte ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise tõttu.

3. Korraldaja ei vastuta auhindade puuduste eest ega taga osaleja võimalust kasutada auhindadega seotud õiguseid.

 

6. LÕPPSÄTTED

1. Kampaanias osalemine on täielikult vabatahtlik. Osaleja võib igal ajal kampaanias osalemise lõpetada, esitades selleks kirjaliku avalduse agentuurile aadressil A. Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti, või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee. 

2. Korraldaja võib mõjuval põhjusel igal ajal osaleja kampaaniast ühepoolselt kõrvaldada ilma mis tahes hüvitist maksmata. Nimetatud mõjuvad põhjused on eelkõige järgmised:

a) osaleja rikub siin esitatud tingimusi;

b) osaleja tegevus kahjustab korraldaja head mainet või õigustatud huve;

c) osaleja ei vasta enam kampaanias osalemise tingimustele;

d) esineb põhjendatud kahtlus, et osaleja on saanud kampaanias ebaausa eelise või esinevad muud ebakorrapärasused, mida võib pidada nõuetele mittevastavaks, sealhulgas juhul, kui tooted on ostetud väljaspool osaleja majandus- või kutsetegevust.

3. Osaleja kõrvaldatakse kampaaniast kirjaliku avaldusega, milles märgitakse osalemise lõpetamise põhjus. Osaleja kampaaniast kõrvaldamise üle otsustab korraldaja oma äranägemisel ning see otsus ei kuulu vaidlustamisele.

4. Nende tingimustega on määratletud kõik Bayeri ja osaleja õigused ja kohustused selle kampaania raames. Korraldaja tõlgendused ja otsused seoses nende tingimustega on siduvad ja lõplikud. Kampaania või selle tingimustega seotud küsimuste korral peab osaleja võtma ühendust korraldajaga aadressil Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, Poola Vabariik, või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee.

5. Bayeril on õigus tingimusi muuta või kampaania tühistada või peatada põhjendusi esitamata. Bayer teavitab osalejaid kampaania ennetähtaegsest tühistamisest, peatamisest või tingimuste olulisest muutmisest veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee või võttes osalejatega otse ühendust.

6. Kui mõni tingimuste säte tunnistatakse tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see tingimuste ülejäänud sätete kehtivust ega täidetavust. Korraldaja püüab tühise või kehtetu sätte ilmnemisel asendada selle uue kehtiva sättega, mis vastaks võimalikult suures ulatuses varasema kehtetu sätte sisule.

7. Kõik kampaaniaga seotud reklaammaterjalid on esitatud vaid teavitamise eesmärgil ja siduvad on üksnes need tingimused.

8. Kampaania tingimuste ja nende tõlgendamise suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG