Bayeri kampaania üldreeglid

01.01.2024

1. ÜLDTEAVE

1.Kampaania korraldaja on Bayer Sp.  z o.o., mille registrijärgne asukoht on: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varssavi, kantud Varssavi ringkonnakohtu äriregistrisse pealinnas Varssavis riikliku kohturegistri 12. äriosakonnas KRS (riikliku kohturegistri) numbri 0000035338 all, aktsiakapital: 151 340 000,00 Poola zlotti, REGON (registrikood): 010374922, NIP (KMKR nr): 526 00 19 068, suurettevõte staatuses 8. märtsi 2013. aasta seaduse (äritehingutes ülemääraste viivituste ärahoidmise kohta) § 4c mõistes (2019. aasta Poola ametlik väljaanne (Dziennik Ustaw), punkt 118, muudetud) (edaspidi „Bayer“ või „korraldaja“).

2. Kampaania korraldamise koht on Eesti.

3. Need tingimused on dokument, milles määratakse kindlaks osalejate tooteturunduskampaanias osalemise tingimused ning sätestatakse osaleja ja korraldaja vahelise koostöö tingimused seoses kampaaniaga.

4. Kampaania algab 1. jaanuaril 2024 ja lõpeb 31. detsembril 2025.

5. Kampaanias saavad osaleda põllumajandustootjad ja põllumajandusettevõtjad, kes ei tegele toodete edasimüügiga (edaspidi „osalejad“). Kampaanias saavad osaleda ainult oma majandus- või kutsetegevuse raames tegutsevad ettevõtjad. Kampaanias ei saa osaleda tarbijad kohalduvate õigusaktide tähenduses. Füüsilised või juriidilised isikud, samuti põllumajandusühistud, kes ostavad tooteid turustamise eesmärgil, ei tohi kampaanias osaleda. Samas võivad kampaanias osaleda ühistute liikmed, kes BAYERi taimekaitsetooteid vahetult kasutavad.

6. Kampaanias ei saa osaleda ka järgmised isikud: ettevõtjad, kes on korraldaja või korraldaja nimel tegutseva asutuse töötajad või liikmed.

7. Kampaaniatooted on järgmised Bayeri taimekaitsevahendid (edaspidi „tooted”). Bayer jätab endale õiguse lisada kampaaniasse teisi tooteid, mille puhul ei ole vaja osalejatel käesolevate tingimustega uuesti nõustuda.

Toode

Punktid 1 L või 1 KG kohta

Ascra Xpro

80

Attribut

410

Bariton Super

40

Betanal

20

Incelo 3 kg + Biopower 15 L

780

Cerone

20

Decis Mega

30

Falcon Forte

40

Fenix

20

Folicur

20

Hussar Activ Plus

60

Infinito

30

Input

70

Input Triple

80

Komplet

90

Maister Power  50

Mateno Duo

20

Movento

120

Previcur Energy

70

Propulse

80

Prosaro

40

Puma Universal + Actirob

140

Redigo Pro

50

Sekator

90

Serenade ASO  10
Siltra Xpro  70

Targa Super

15

Tilmor

30

Targa Super  10

Variano Xpro

40

Zantara

40

 

* 860 punkti rakendub Incelo 3 kg + Biopower 15 L komplekti, mitte eraldi Incelo 1 kg kasutamise eest.

8. Need tingimused on kogu kampaania vältel kättesaadavad korraldaja asukohas ning veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee.

9. Kampaaniatooted võivad olla müügil ka enne või pärast punktis 4 täpsustatud kampaaniaperioodi, kuid sel ajal ostetud tooted ei anna õigust kampaanias osaleda.

10. Korraldajal jätab endale õiguse tellida osa kampaania ülesannetest väliselt teenusepakkujalt ehk turundusagentuurilt (edaspidi „agentuur“). Agentuuri nimi: Partizanas OÜ, aadress: A. Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti, registrikood: 11698825, tel: +372 603 1306, e-post: bayer@loteriid.ee. 

 

2. KAMPAANIA REEGLID

1. Kampaanias võib osaleda tingimuste punkti 1 alapunktis 5 nimetatud isik, kes esitab korraldaja nimel tegutsevale agentuurile veebi teel registreerimisvormi (edaspidi: registreerimisvorm), mis on esitatud nende tingimuste lisas. Registreerimisvormi esitamisega nõustub osaleja siin toodud tingimustega. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee või saata vorm e-posti aadressile bayer@loteriid.ee. Veebis registreerimise vorm avaldatakse hiljemalt 1. aprillil 2024.

2. Kampaanias osalemiseks saab registreeruda alates 1. aprillist 2024 kuni 15. jaanuarini 2026. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et registreerimisvorm kehtib kuni käesoleva kampaania lõpuni, seega ei ole vaja seda esitada kaks korda, isegi kui mõned punktid vahetatakse 2024. aasta auhinna vastu.

3. Kui registreerimisvormi allkirjastab muu isik kui osaleja seaduslik esindaja, siis tuleb registreerimisvormile lisada osaleja esindamise õigust tõendav volikiri.

4. Füüsiline isik, kes esitab käesolevate tingimuste kohaselt kampaanias osalemiseks registreerimisvormi, märgib vormil osalejaks nimetatud ettevõtja, mitte iseenda kui füüsilise isiku.

5. Registreerimisvormi kättesaamisel saadab Bayeri nimel tegutsev agentuur osalejale kampaanias osalemise kinnituse. Kui osaleja ei saa kinnitust, peab ta võtma ühendust agentuuriga telefonil +372 603 1306 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee.

6. Registreerimisvormi esitanud isik nõustub oma isikuandmete töötlemisega. Registreerimisvorm, mille esitab osaleja, kes ei nõustu isikuandmete töötlemisega nendes tingimustes sätestatud eesmärgil kohaldatavate õigusaktide kohaselt, ei ole kehtiv.

7. Puudulikult või valesti täidetud registreerimisvormi alusel ei saa kampaanias osaleda.

8. Iga osaleja võib esitada rohkem kui ühe registreerimisvormi.

9. Osaleja kohustub ajakohastama oma andmeid, tehes kampaanias osalemise vältel registreerimisvormis muudatusi vastavalt tegelikule seisule.

10. Korraldajal on õigus kontrollida osaleja registreerimisvormil esitatud andmete õigsust või neid uuendada ning nõuda selleks osalejalt lisateavet ja -dokumente. Kui osaleja esitab valeandmeid, on korraldajal õigus osaleja kampaaniast kõrvaldada.

 

3. AUHINNAD

1. Auhinna saamise õigus on osalejal, kes ostab (kampaaniaperioodil 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2024 kuni 31. detsembrini 2025) punkti 1 alapunktis 7 nimetatud tooteid, mis osalevad auhinnakonkursis. 

2. Tooteid võib osta ükskõik milliselt Eestis asuvalt müüjalt, kellel on õigus Bayeri taimekaitsetooteid müüa ja turustada.

3. Auhindade väärtused:

a. Toodete ostmisel kogub osaleja ainult kindlaksmääratud ajavahemikul iga toote eest punkte vastavalt  punkt 1 alapunkt 7 kohaselt. Punktid korrutatakse ostetud kogusega. Vääritimõistmise ärahoidmiseks täpsustatakse, et kogutud punktid aeguvad pärast kampaania lõppu.

b. Punkte kogutakse ja liidetakse kuni kampaania lõpuni 31. detsembril 2025. Kuigi püsikliendiprogramm kestab kaks aastat, saab kontot registreerida samal aastal, mil ost tehti. 2024. aasta ostude puhul on viimane registreerimistähtaeg 15.01.2025 ja 2025. aasta ostude puhul 15.01.2026.

c. Punkte vahetatakse auhindade vastu 2korda: 2024. aasta ostu eest 03.01.2025 ja 2025. aasta ostu eest 03.01.2026.Auhinna väärtus arvutatakse järgmise valemi järgi: 100punkti= 1,00 (üks) euro, ümardades ülespoole euroühikuni. Kahtluste vältimiseks: kui punkte ei vahetata auhinna vastu pärast esimese arveldusperioodi lõppu, ei aegu need ja neid saab ikka veel vahetada teisel arveldusperioodil.

d. Korralduslikel põhjustel on minimaalne ostude väärtus, mis annab õiguse kampaanias osaleda, 5000eurot (koos käibemaksuga), mida võib koguda ja saavutada mitme ostuga (mitme arvega).

4. Auhinna üks osa vormistatakse kinkekaardi kujul:

1. reisibüroo kinkekaart, mille on valinud Bayer;

2. spaahotellide kinkekaart

3. Euronicsi kinkekaart;

4. Tööriistamarketi kinkekaart

Auhind võib osaliselt koosneda kõikide nimetatud tarnijate kinkekaartidest. Auhinna saamisel eri kinkekaartide kujul on ühe kinkekaardi miinimumväärtus 50 eurot (koos käibemaksuga).

5. Kui osaleja on füüsiline isik, on tal lisaks õigus saada täiendav auhind selle osaleja eest makstava tulumaksu ulatuses. Selle summa maksab agentuur otse asjaomasele maksuhaldurile. 

6. Kampaanias ei ole kehtestatud samme, mida tuleb teha auhinna saamiseks, ega suurimat piirmäära. 

7. Auhinda ei saa vahetada ühegi alternatiivi vastu (sh raha või mitterahalise auhinna vastu). Osaleja õigus nõuda auhinna väljastamist ei ole edasiantav. Osalejal ei ole õigust nõuda auhinna eriomadusi ega saada muid auhindu kui nendes tingimustes märgitud auhinnad. Auhindade lunastamisele kehtivad tingimused.

8. Korraldajal on kampaaniaperioodi vältel õigus asendada auhind muu samaväärse kvaliteedi, omaduste ja väärtusega auhinnaga.

9. Auhindade üksikasjad ja lunastamise reeglid määrab kindlaks vastava auhinna (kinkekaardi) väljastaja. Kinkekaardid on tähtajalised ja korraldaja ei vastuta kinkekaartide aegumise eest. Kinkekaartide lunastamise, sealhulgas nende kehtivusega seotud küsimuste korral peab osaleja pöörduma kinkekaardi väljastaja poole.

10. Osaleja peab toodete ostmist tõendama, esitades agentuurile ostetud toodete kogust tõendavad dokumendid allpool punktides 3.11–3.13 sätestatud korras. 

11. Osaleja on kohustatud saatma agentuurile toodete ostmist tõendavad dokumendid. Need tuleb saata skannitud kujul agentuuri e-posti aadressile. Asjakohaste dokumentide täitmise ja esitamise eest vastutab täielikult kampaanias osaleja, mitte müüja, kellelt kampaaniatoode osteti. Ostu tõendava dokumendi väljastamise kuupäev peab jääma punktis 1.4 sätestatud kampaaniaperioodi. 2024. aasta ostude dokumentide skannitud/foto kujul esitamise viimane tähtaeg on 01.15.2025 ja 2025. aasta ostude puhul 01.15.2026. Pärast neid kuupäevi esitatud dokumente arvesse ei võeta.

12. Toodete ostu tõendaval dokumendil peavad olema kõik seadusega nõutud arve rekvisiidid. Osaleja kinnitab, et tema registreeritud ostud on kehtivad ja õiged ning et tal on olemas ostu tõendavad originaaldokumendid (ostukviitung või -arve). Ostudokumentidega manipuleerimine või muu tegevus kampaanias ebaausa eelise saamiseks on rangelt keelatud.  

13. Kui korraldajal on kahtlusi osaleja tehtud ostude või käesolevate tingimuste täitmise osas, siis ei väljastata auhinda enne, kui osaleja esitab nõutud teabe või dokumendid, mis võimaldavad kontrollida toodete ostmist või tingimuste täitmist.

14. Kampaanias osalemisega nõustub osaleja, et korraldajal on õigus kontrollida kampaania raames ostetud toodete koguseid kajastavate talle saadetud aruannete nõuetele vastavust. Bayeri esindajal on õigus kontrollida ostetud koguseid müüjatelt küsimise teel või nõudes osalejalt ostu tõendavate dokumentide esitamist. Korraldaja võib koostöös müüjaga, kes müüs osalejale tooteid, kontrollida, et tooteid on ostetud teatud koguses, muu hulgas seda, et on esitatud nõuetekohased arved ja et arveid ei ole korrigeeritud nii, et auhinna saamise aluseks oleva ostu väärtus on vähenenud. Vastavuskontrolli võib ellu viia käesoleva kampaania ajal ja 1 aasta jooksul pärast kampaania lõppu.

15. Agentuur saadab osalejale auhinna(d) kahes osas– 3kuu jooksul pärast esitatud taotluse hindamist– vastavalt 15. aprillil 2025 ja 15. aprillil 2026. Auhindade kättetoimetamist kinnitab pakiautomaadi väljastusteade.

 

4. KAEBUSE ESITAMISE KORD

1. Nendest tingimustest tulenevad ja toodete turustamisega seotud kaebused tuleb esitada müüjale, kellelt osaleja tooted ostis. Bayer ei vastuta ühelgi viisil toodete müüja tegevuse ega tegevusetuse eest.

2. Muud käesolevatest tingimustest tulenevad pretensioonid, sealhulgas kahtlused ostuarvutuse õigsuses, tuleb saata korraldajale igal ajal kampaania kestuse vältel, kuid hiljemalt 05.02.2025 seoses 2024. aasta arveldusperioodiga ja 5.02.2026 seoses 2025. aasta arveldusperioodiga, e-posti aadressil bayer@loteriid.ee (märkusega „Kaebus seoses kampaaniaga „Kindlusta saagikus Bayeri toodetega“, Eesti“).

3. Korraldaja vaatab esitatud kaebused läbi ja teavitab kaebuse esitajat oma otsusest 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul kaebuse kättesaamisest arvates.

4. Korraldaja otsus on kõigi kampaaniaga seotud küsimustes lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Õigusvaidlus lahendatakse korraldaja asukoha kohtus.

 

5. KORRALDAJA VASTUTUS

1. Korraldaja vastutus osalejate ees piirdub auhindade väärtusega, millele osalejal on õigus. Kahtluste vältimiseks täpsustatakse, et korraldaja ei vastuta auhinnaesemete tehniliste rikete ega defektide eest.

2. Korraldaja ei vastuta osalejate poolt valeandmete või kolmanda isiku andmete esitamise eest. Valeandmete või kolmanda isiku andmete esitamise korral kaotab osaleja õiguse auhinnale.

3. Korraldaja ei vastuta interneti toimimise eest, mille kaudu osalejad saadavad registreerimisvormi ja mille kaudu korraldaja võtab osalejaga ühendust.

4. Korraldaja ei vastuta kaotatud ega internetis kaduma läinud registreerimisvormide, registreerimisvormides saadetud sisu, individuaalsete arvutiseadete ja nende konfigureerimise meetodi, samuti Internetiühenduse seadete ega teenuse osutamise katkestuste eest.

5. Korraldaja ei vastuta kampaaniast tingitud kahjude ega kahjustuste eest (välja arvatud seadusega ettenähtud vastutus).  

6. Eelkõige ei vastuta korraldaja: a) selle eest, et osaleja ei saa talle korraldaja saadetud auhinda korrektselt välja võtta, b) osaleja suutmatuse eest lunastada auhinda auhinna lunastaja poolt valitud kuupäeval, c) selle eest, kui auhinda väljavõttev isik reisi tühistab ja tal ei ole võimalik auhinda lunastada.

6. VASTUTUS POSTI TEEL KÄTTETOIMETAMISE EEST

1. Korraldaja ei vastuta seoses käesoleva kampaaniaga korraldaja nimel ega korraldaja poolt/ korraldajale posti või kulleri, internetiteenuse pakkujate kaudu saadetud kirjade, telegrammide ja muude saadetiste kättetoimetamise, korrektsuse ega õigeaegsuse eest.

2. Korraldaja ei vastuta eeskirjade eiramise eest, mis on seotud auhinna hilinemise või kättetoimetamata jätmisega, mis on tingitud sellest, et osaleja on esitanud aadressi ja muud auhinna väljaandmiseks vajalikud andmed ebaõigesti.

3. Iga osalejat teavitatakse auhinna kättesaamisest individuaalselt tema antud telefoninumbri või e-posti teel.

4. Kampaania korraldaja ei kata kampaanias osaleja kulusid, mis on seotud kampaanias osalemisega, näiteks telefoni-, posti- ja internetiühenduse kulusid.

 

7. LÕPPSÄTTED

Kampaanias osalemine on täielikult vabatahtlik. Osaleja võib igal ajal kampaanias osalemise lõpetada, esitades selleks kirjaliku avalduse agentuurile aadressil A. Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti, või e-posti aadressil bayer@loteriid.ee.

2. Korraldaja võib mõjuval põhjusel igal ajal osaleja kampaaniast ühepoolselt kõrvaldada ilma mis tahes hüvitist maksmata. Nimetatud mõjuvad põhjused on eelkõige järgmised:

a) osaleja rikub käesolevaid tingimusi;

b) osaleja tegevus kahjustab korraldaja head mainet või õigustatud huve;

c) osaleja ei vasta enam kampaanias osalemise tingimustele;

d) esineb põhjendatud kahtlus, et osaleja on saanud kampaanias ebaausa eelise või esineb muid eeskirjade eiramisi, mida võib pidada lubamatuks, sealhulgas juhul, kui tooted on ostetud väljaspool osaleja majandus- või kutsetegevust.

3. Osaleja kõrvaldatakse kampaaniast kirjaliku avaldusega, milles märgitakse osalemise lõpetamise põhjus. Osaleja kampaaniast kõrvaldamise üle otsustab korraldaja omal äranägemisel ning see otsus ei kuulu vaidlustamisele.

4. Käesolevate tingimustega on määratletud kõik Bayeri ja kampaanias osaleja õigused ja kohustused selle kampaania raames.  Korraldaja tõlgendused ja otsused seoses nende eeskirjadega on siduvad ja lõplikud. Kampaania või selle tingimuste sisuga seotud küsimuste korral saab osaleja võtta korraldajaga ühendust e-posti aadressil bayer@loteriid.ee.

5. Bayeril on õigus käesolevaid tingimusi muuta (sealhulgas kampaaniatoodete loetelu ja punktide arvu) ning kampaania ilma põhjendamata lõpetada või peatada. Bayer teavitab osalejaid kampaania ennetähtaegsest lõpetamisest, peatamisest või tingimuste olulisest muutmisest veebilehtedel www.agro.bayer.com.pl ja www.cropscience.bayer.ee või võttes osalejatega otse ühendust.

6. Kui mõni tingimuste säte tunnistatakse tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see eeskirjade ülejäänud sätete kehtivust ega täidetavust. Korraldaja püüab tühise või kehtetu sätte ilmnemisel asendada selle uue kehtiva sättega, mis vastaks võimalikult rohkem varasema kehtetu sätte sisule.

7. Kõik kampaaniaga seotud reklaammaterjalid on esitatud vaid teavitamise eesmärgil ja siduvad on ainult nende eeskirjade sätted.

8. Kampaania tingimuste ja nende tõlgendamise suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Teave kampaania korraldajate kohta:

Bayer Sp. z.o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warsazwa

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG