Isikuandmete töötlemine Kampaania ajal

Informatiivne teavitus

Teave isikuandmete privaatsuse kohta

Käesolevas dokumendis soovib Bayer OÜ (edaspidi nimetatud „meie“ või „me“) kui isikuandmete vastutav töötleja anda teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja saada teie nõusolek konkreetsetel alljärgnevalt loetletud eesmärkidel.

 

 1. Isikuandmete töötlemine

  Kui järgmistes jaotistes ei ole märgitud teisiti, tuleneb õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks asjaolust, et see on vajalik meie õigustatud huvides oma toodete ja teenuste reklaamimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f):

  1. Kliendisuhete haldamine

   Me peame kliendisuhete haldussüsteemi, kus me säilitame teid puudutavaid isikuandmeid:

   • kontaktandmed: see isikuandmete kategooria hõlmab näiteks teie nime, aadressi, telefoni-/mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi või muid veebipõhiseid kontaktandmeid. Me saame kontaktandmeid oma individuaalsete ärikontaktide kaudu teiega või kaubanduslike andmete pakkujatelt, samuti avalikult kättesaadavatest allikatest, nt veebilehtedelt. Me kasutame kontaktandmeid selleks, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid või edastada oma toodete kohta kiireloomulist tooteohutusega seotud teavet;
   • kliendisuhete analüüsimine: kui ostate meilt tooteid või kasutate meie teenuseid, salvestame teie kliendiajaloo. Me kasutame seda teavet selleks, et paremini mõista teie huve ja teavitada teid meie toodetest ja teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisaks dokumenteerime ja analüüsime oma individuaalseid kontakte teiega, et parandada pidevalt teie kogemust meie toodete ja teenustega. See võib hõlmata teiega arutatud teemasid ja teie huvi nende vastu. Selles kontekstis võime saada andmeid teie huvide kohta ka kaubanduslike andmete pakkujatelt;
   • võistluste korraldamine: me võime korraldada erinevat tüüpi üritusi, sealhulgas meie teenuste ja kaupadega seotud võistlusi. Selleks võime koguda teie nime, aadressi, telefoni-/mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi või muid veebipõhiseid kontaktandmeid, teavet ostu kohta ja teavet selle kohta, kas te olete ametiisik;
   • meie püsikliendiprogrammi haldamine: me võime pakkuda oma tingimustel põhinevat püsikliendiprogrammi. Kui te olete tingimustega nõus, võime kasutada teie isikuandmeid vajaduse alusel lepingu (tingimuste) täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt b), seadusjärgse kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt c), meie juriidiliste ja finantsiliste õigustatud huvide kaitsmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f), samuti teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt a) turundusteadete saamiseks käesolevas dokumendis alljärgnevalt kirjeldatud viisil. Me võime kasutada teie nime, aadressi, telefoni-/mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi või muid veebipõhiseid kontaktandmeid, teavet ostu kohta;
   • kliendiga koostöö tõhustamine: selleks, et hallata tõhusalt meievahelist koostööd ja toetada oma toodete ja teenuste edukat turuarengut, püüame mõista paremini, millised teaduslikud/põllukultuuriteaduse teemad teid eriti huvitavad või millega te seotud olete. Seda liiki isikuandmed põhinevad meie oma andmetel või kogemustel või on esitatud turu-uuringute agentuuride või kaubanduslike andmete pakkujate poolt ja hõlmavad näiteks teavet teie pädevusvaldkonna, teadusliku tegevuse nagu teadusartiklite avaldamise, uurimisprojektides osalemise kohta;
   • nõuetele vastavus: ettevõttesiseste ja regulatiivsete nõuete täitmise tagamiseks võime koguda, analüüsida või auditeerida kliendisuhete haldussüsteemist pärinevaid andmeid, mis võivad sisaldada teie isikuandmeid. Selliste andmete töötlemine võib olla vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.                                                                    
  2. Turu-uuringute läbiviimine

   Me teeme koostööd täielikult sõltumatute turu-uuringute agentuuridega, kes viivad meie nimel läbi meie teaduslikele huvidele ja toodetele pühendatud turu-uuringuid. Me võime jagada teie kontaktandmeid nende turu-uuringute agentuuridega, et viia läbi konkreetselt meie kliente puudutavaid turu-uuringuid.

  3. Turundusteadete edastamine

   Me võime kasutada teie kontaktandmeid, et edastada teile telefonikõnede, otseposti, e-posti või muu veebipõhise teabevahetuse kaudu (nt vestlused veebilehtedel, tekstisõnumid, sõnumiprogrammi sõnumid või kaugedastus/sh klienditeenindus nõudmisel) turundusteateid. Me võime kasutada turundusteateid, et edastada teile teavet teie huvidega seotud teenuste, toodete või ürituste kohta või koguda tagasisidet meie toodete ja teenuste kohta. See võib hõlmata teie huvidele vastavaks kohandatud reklaamide näitamist meie või muudel veebilehtedel ja rakendustes. Turundusteadete saatmiseks e-posti või muu elektroonilise teabevahetuse kaudu („elektroonilised turundusteated“), samuti telefoni teel on aga vaja teie nõusolekut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt a). 

  1. Analüüsimine, kuidas te kasutate meie elektroonilisi turundusteateid

   Selleks, et kohandada meie elektroonilised turundusteated teie vajadustele ja eelistustele vastavaks ja sõltuvalt teie nõusolekust, analüüsime, kuidas te meie elektroonilisi turundusteateid kasutate, näiteks kas avasite ja kuidas te meie elektroonilist turundusteadet kasutasite (nt millistel linkidel te klõpsasite).

 2. Isikuandmete edastamine

  2.1 Tellitud töötlemine

  Me kasutame spetsialiseerunud teenuseosutajaid, kes aitavad meil oma teenuseid osutada. Need teenuseosutajad on hoolikalt valitud ja me jälgime neid regulaarselt. Vastavate andmetöötluslepingute põhjal töötlevad nad isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja rangelt kooskõlas meie direktiividega.

  2.2 Kolmandad isikud

  Me edastame teie isikuandmeid või anname juurdepääsu teie isikuandmetele kolmandatele isikutele järgmistel asjaoludel:

  a. võime jagada teie kontaktandmeid täiesti sõltumatute turu-uuringute agentuuridega, nagu on kirjeldatud eelnevalt punkti 1 alapunktis b;

  b. võime edastada teie ülalnimetatud isikuandmeid eespoolt nimetatud eesmärkidel teistele Bayer-i sidusettevõtetele, näiteks Bayer AG Saksamaa. Teised Bayer-i sidusettevõtted edastavad vastavaid turundusteateid otse teie e-posti aadressile või muid elektroonilisi turundusteateid ainult juhul, kui annate alljärgnevalt oma nõusoleku;

  c. samuti võime edastada teie ülalnimetatud isikuandmeid teistele partneritele, kes peavad olema kaasatud teile osutatava teenuse või edastatava teate haldamisse, näiteks turundus- või püsikliendiprogrammi teenuseosutajad, küsitlusagentuurid, hotellid või reisibürood;

  d. teie andmeid võidakse osaliselt edastada ja töödelda ka riikides väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“), mille andmekaitsetase võib olla madalam kui Euroopa riikides. Vajadusel tagame teie andmetele piisava kaitsetaseme, näiteks sõlmides vastava andmeimportijaga konkreetsed lepingud. Selline andmete edastamine toimub üksnes kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega. Teil on õigus saada täiendavat teavet võetud kaitsemeetmete osas, võttes meiega ühendust: andmekaitse@bayer.com või Bayer OÜ, Lõõtsa 12, Tallinn 11315, Eesti Andmekaitse eest vastutavale isikule. 

   
 3. Isikuandmete säilitamisperiood

  Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teiega sõlmitud jätkuva kliendisuhte eesmärgil. Reeglina arhiveeritakse teie isikuandmed kaks aastat pärast tegevusetust automaatselt kolmeks aastaks ja seejärel kustutatakse. See ei kohaldu, s.t me säilitame teie andmeid teistsuguse säilitamisperioodi jooksul, kui seaduses on sätestatud teisiti (nt seoses teiega sõlmitud lepingu täitmisega, poolelioleva õigusliku vaidlusega või vastavalt kehtivale maksuõigusele). Sellisel juhul võib säilitamisperiood olla kuni 10 aastat või rohkem.

 4. Teave teie õiguste kohta

  Kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil üldjuhul järgmised õigused:

  a. õigus saada teavet meie poolt säilitavate teid puudutavate isikuandmete kohta;

  b. õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist;

  c. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta meie õigustatud huvi või profiilianalüüsiga seotud põhjustel, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õigustatud põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;

  d. õigus andmete ülekandmisele;

  e. õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele;

  f. te võite igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku teie isikuandmete edaspidiseks kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. 

Kui te soovite oma õigusi kasutada, esitage oma taotlus andmekaitse@bayer.com või Bayer OÜ, Lõõtsa 12, Tallinn 11315, Eesti.

Bayer OÜ
Registrikood: 11527064
Aadress: Lõõtsa 12, 11415, Tallinn, Eesti

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG