Üldised kasutustingimused

Juurdepääs sellele veebilehele ja selle kasutamine toimub vastavalt järgmistele tingimustele. Palun ärge kasutage seda veebilehte, kui te ei nõustu nimetatud tingimustega.

Selle veebilehe on loonud ja seda haldab Bayer Nordic (edaspidi BAYER). Me jätame endale õiguse veebileht sulgeda või seda osaliselt või täielikult muuta. Samuti on meil õigus osaliselt või täielikult muuta üldisi kasutustingimusi, meie üldtingimusi ning müügi- ja tarnetingimusi. Palun arvestage sellega, et me võime teha nimetatud muudatusi oma äranägemise järgi sellest eelnevalt ette teatamata. Seetõttu palume teil veebilehe järgmisel külastusel need tingimused uuesti läbi vaadata ning võimalikud parandused ja täiendused arvesse võtta.

Kasutamisluba

Kõik sellel veebilehel avaldatud andmed, dokumendid ja illustratsioonid on BAYERi ainuomand. Nimetatud objektide mis tahes kasutamisluba antakse tingimusel, et kõigile koopiatele lisatakse asjakohane autoriõiguse märge, et nimetatud objekte kasutatakse vaid isiklikul ja mitte kaubanduslikul otstarbel, et nimetatud objekte ei muudeta ühelgi viisil ja et kõiki veebilehelt võetud illustratsioone kasutatakse ainult koos nende juurde kuuluva tekstiga.


Kaubamärgid ja autoriõigus

Kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid on Bayeri kontserni omand, kui ei ole märgitud teisiti või kui need on mõnel muul viisil mõistetavad kui kolmandate isikute õigused. Nende kaubamärkide või teiste materjalide loata kasutamine on rangelt keelatud ja seda peetakse autoriõigus- ja kaubamärgiseaduse või teiste tööstusomandi õiguste rikkumiseks.


Piiratud vastutus

Bayer AG on koostanud sellel veebilehel avaldatud teabekogumi ettevõttesiseste ja -väliste allikate põhjal, lähtudes oma parimatest teadmistest ja usust, rakendades professionaalset hoolsust. Me püüame seda teabehulka pidevalt suurendada ja kaasajastada. Sellel veebilehel avaldatav teave on ette nähtud vaid BAYERi ja selle toodete ning teenuste esitlemiseks. Samas ei kinnitata ega garanteerita selgesõnaliselt ega kaudselt, et sellel veebilehel olev teave on täielik ja õige. Palun arvestage sellega, et avaldamispäeval õige olnud teave ei tarvitse hiljem enam olla õige. Seetõttu soovitame teil sellelt veebilehelt saadud teabe enne selle mis tahes viisil kasutamist üle kontrollida. Veebilehel toodud juhised ei vabasta veebilehe kasutajat kohustusest ise kontrollida meie viimaseid juhiseid, eriti toodete ohutuskaarte ja tehnilisi spetsifikatsioone, ega kohustusest välja selgitada, kas meie tooted sobivad kasutamiseks soovitud protsessides ja otstarvetel. Kui te soovite saada mis tahes nõuandeid ja juhiseid meie toodete või teenuste kohta, palun võtke otse meiega ühendust. Selle veebilehe kasutajad kinnitavad, et nad sisenevad veebilehele ja käsitlevad seal avaldatud teavet oma riisikol. BAYER ega ka veebilehe koostamise, loomise ja edastamisega seotud kolmandad isikud ei vastuta kahju või kahjustuste eest, mis tulenevad sellele veebilehele pöördumisest või võimatusest sellele pöörduda, veebilehe kasutamisest või võimatusest seda kasutada või sellel veebilehel avaldatud teabele tuginemisest.


Kolmandate isikute veebilehed/lingid

Sellel veebilehel on toodud lingid/viited kolmandate isikute veebilehtedele. BAYER ei anna selliste linkide avaldamisega heakskiitu nende veebilehtede sisule. Samuti ei vastuta BAYER mingil viisil nende veebilehtede kättesaadavuse ega sisu eest ega nende sisu kasutamisest tuleneva mis tahes kahju või kahjustuste eest. Teiste veebilehtede lingid on toodud vaid kasutajamugavuse huvides. Kasutajad sisenevad lingitud veebilehtedele oma riisikol.


Kasutaja poolt esitatavad andmed

Selle veebilehe kasutaja vastutab täielikult tema poolt BAYERile saadetavate andmete sisu ja korrektsuse eest ja on kohustatud tagama, et ta ei riku neid andmeid esitades mis tahes kolmanda isiku õigusi. Veebilehe kasutaja annab BAYERile loa esitatud andmed salvestada ja kasutada neid statistilistes analüüsides või mis tahes muul konkreetsel ärialasel eesmärgil, välja arvatud isikuandmeid sisaldav teave, mis ei kuulu põhiandmete või kasutamisandmete hulka. Bayeril on õigus kasutada selliste teadete sisu, sealhulgas neis sisalduvaid ideid, leiutisi, kavandeid, tehnikaid ja eriteadmisi mis tahes eesmärgil, näiteks oma toodete või teenuste väljatöötamiseks, tootmiseks ja/või turustamiseks ning sellist teavet paljundada ja teha seda kolmandatele isikutele mis tahes piiranguteta kättesaadavaks.


Rahvusvahelised kasutajad

Seda veebilehte kontrollib, haldab ja kaasajastab BAYER Eesti. See on ette nähtud kasutamiseks vaid Eestis. BAYER ei garanteeri, et sellel veebilehel sisalduvad andmed kehtivad ka väljaspool Eestit, ja eeskätt seda, et seal turustatavad tooted on sama välimuse ja suurusega ning saadaval samadel tingimustel. Kui te külastate seda veebilehte või laete sealt midagi alla väljaspool nimetatud regiooni, peate te ise vastutama selle eest, et teie tegevus on kooskõlas teie asukohas kehtiva seadusandlusega.
Sellel veebilehel mainitud tooted võivad olla riigiti erineva pakendi, pakendi suuruse või erineva teksti või markeeringuga.
USAs teostab Bayeri kontserni äritegevust Bayer Corporation. USA klientidel palutakse pöörduda nimetatud ettevõtetest ühe poole.


BAYERI toodete müük

Meie tooteid müüakse vastavalt meie üldiste müügi- ja tarnetingimuste kehtivale versioonile.


Kohaldatav õigus

Käesoleva veebilehega või selle kasutamisega seotud nõuded või hagid lahendatakse vastavalt Saksamaa Liitvabariigi seadustele, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse sätted, Haagi konventsiooni ühtne seadus rahvusvahelise kaupade müügi kohta 1. juulist 1964 ja ÜRO konventsioon rahvusvahelise kaupade müügi kohta 11. aprillist 1980.


Tulevikku suunatud väited

See veebileht võib sisaldada tulevikku suunatud väiteid, mis põhinevad Bayeri kontserni või selle allkontsernide juhatuste praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, määramatus ning muud tegurid võivad viia oluliste erinevusteni ettevõtte tegelike edasiste tulemuste, finantsolukorra, arengu ja saavutuste ning siin esitatud hinnangute vahel. Nende tegurite hulka kuuluvad Bayeri avalikes aruannetes kirjeldatud faktorid, mis on avaldatud Bayeri veebilehel www.bayer.com. Ettevõte ei ole kohustatud kaasajastama tulevikku suunatud väiteid ega kohandama nende sisu vastavalt tulevastele sündmustele või arengutele.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG