Privaatsus Facebook

Selle  „Facebook“ sotsiaalmeedia kanali (edaspidi „Sotsiaalmeedia kanal“) pakkuja on Bayer OÜ, registrinumber 11527064, aadress Lõõtsa 12, Tallinn, Eesti (edaspidi „meie“). Lisainformatsiooni Sotsiaalmeedia kanali pakkuja kohta leiab meie kontaktandmetest.

A. Isikuandmete töötlemine

Järgnevas soovime teile kirjeldada, kuidas käsitleme teie isikuandmeid, kui kasutate meie Sotsiaalmeedia kanalit. Kui järgmistes peatükkides pole teisiti märgitud, tuleneb Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sellest, et selline töötlemine on vajalik Sotsiaalmeedia kanali funktsioonide teile kättesaadavaks tegemiseks vastavalt teie soovile. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõik 1 (b)).

I. Meie Sotsiaalmeedia kanali kasutamine

1. Kommenteerimis-, sõnumi- või vestlusfunktsiooni kasutamine

Teil on võimalik meiega otse ühendust võtta meie Sotsiaalmeedia kanali kommenteerimis-, sõnumi- või vestlusfunktsioonide kaudu. Teie poolt siinkohal jagatud teavet töödeldakse vaid teile vastamise eesmärgil (juhul kui käesolevas Isikuandmete kaitse eeskirjas pole välja toodud muid eesmärke).

2. Teave kõrvalmõjude ja kvaliteedikaebuste kohta

Sotsiaalmeedia kanal pole ette nähtud või loodud selleks, et edastada teavet soovimatute kõrvalmõjude, ravimõjude vähesuse, ravimivigade, halli turu toodete/võltsravimite, väära või ettenähtust erineva kasutuse, kvaliteedikaebuste ja/või muude Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevate küsimuste kohta. Kui soovite teatada kõrvalmõjudest või esitada kvaliteedikaebuse, võtke palun ühendust tervishoiutöötajaga (nt perearst või apteeker), kohaliku tervishoiuametiga või kasutage meie veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvalmõjudest.

Kui sellest hoolimata teatate meile soovimatutest kõrvalmõjudest või muudest probleemidest, mis puudutavad Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti, oleme seaduslikult kohustatud teie päringuga tegelema ja me võime teiega selgituste saamiseks kontakteeruda. Seejärel peame teavitama pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Antud kontekstis võime teie andmeid edasi saata pseudonümiseeritult, mis tähendab, et teiega otseselt seostatavat informatsiooni edasi ei saadeta. Ühtlasi võib meil vaja olla seda pseudonümiseeritud teavet edasi saata meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kui neil on samuti vaja oma pädevatele tervishoiuasutustele vastavatest probleemidest teatada.

3. Meeldib-nupu funktsiooni kasutamine.

Ükskõik, kes vajutab nupul „Meeldib“, saadab teavet veebiplatvormi pakkujale, kes omakorda saadab meile koondteavet meie Sotsiaalmeedia kanalil meeldib-nupu funktsiooni kasutanud kõikide inimeste keskmisest vanusest, elukohast, soost, keelest ja tegevusest. Seejuures ei saa me mingisugust teavet nende isikute enda kohta. Lisaandmeid andmete kohta, mida veebiplatvormi pakkuja antud kontekstis kogub, leiab veebiplatvormi pakkuja isikuandmete kaitse eeskirjast, millele on viidatud allpool (D).

II. Sotsiaalmeedia haldusvahend

Me kasutame sotsiaalmeedia haldusvahendit, et hallata nii enda kontot ja teavet, mida jagame enda Sotsiaalmeedia kanalil, kui ka seda, kuidas meie külastajad meiega lävivad (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõik 1 (f)). Sel eesmärgil saadetakse kõik tegevused, mis te olete meie Sotsiaalmeedia kanali kaudu meiega lävimiseks teinud (nt kommentaarid, meeldimised, postitused, sõnumid) meie sotsiaalmeedia haldusvahendisse ning säilitatakse seal.

Sotsiaalmeedia haldusvahend võimaldab meil analüüsida meie külastajate üldist interaktsiooni meie Sotsiaalmeedia kanaliga, et nt

  • määratleda kõige aktiivsemad külastajad,
  • määrata arvamus automaatse ja manuaalse hindamissüsteemi abil,
  • tuvastada ja kirjeldada tootemärgi propageerijad ja põhimõjutajad,
  • filtreerida sõnumeid, et tuvastada ja kustutada rämpsposti.

Me säilitame andmeid teie lävimisest meiega kuniks te meiega regulaarselt lävite. Me kustutame teie lävimisajaloo, kui te pole meiega lävinud rohkem kui 2 aastat.

III. Sotsiaalmeedia kuulatlus

Me viime läbi nn sotsiaalmeedia kuulatlust. Sotsiaalmeedia kuulatlus on protsess, millega tuvastatakse ja analüüsitakse seda, mida mõne ettevõtte, isiku, toote või tootemargi kohta sotsiaalmeedia kanalites räägitakse. Me rakendame sotsiaalmeedia kuulatlusteenuseid ainuüksi avalikult ligipääsetava teabele, et:

  • viia läbi otsinguid võtmesõnade järgi sotsiaalmeedia kanalite üleselt,
  • jälgida vestluste mahte iga kord kui kasutajad meie tootemargi vastu huvi tunnevad,
  • jälgida vestlustrendide visuaal-analüütilisi andmeid mingi konkreetse perioodi kohta,
  • otsida, filtreerida ja analüüsida vestlusvoogusid ning
  • jälgida teatud meile või meie ärile oluliste isikute või ettevõtete (nn arvamusliidrid) avalikult ligipääsetavaid arvamusi, avaldusi või muud suhtlust sotsiaalmeedia kanalites.

Me kasutame sotsiaalmeedia kuulatlusest saadud ülevaateid, et

  • paremini mõista valitsevaid arvamusi, kavatsusi, tuju ja turutrende ning meie klientide või teiste sidusrühmade vajadusi, et seeläbi parendada enda tooteid ja teenuseid ning
  • tuvastada kõrvalmõjusid, ravimõjude vähesust, ravimivigasid, halli turu tooteid/võltsravimeid, väära või ettenähtust erinevat kasutust, kvaliteedikaebusi ja/või muid Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevaid küsimusi.

Me viime sotsiaalmeedia kuulatlust läbi seaduses sätestatud õiguslikul alusel, mis lubab õigustatud huvi (nimelt ülalkirjeldatud eesmärgid sotsiaalmeedia kuulatlusest saadud ülevaadete kasutamiseks) saavutamiseks vajalikku töötlemist (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõik 1 (f)).

IV. Andmete edastamine volitatud töötlemiseks

Selleks, et hallata oma Sotsiaalmeedia kanalit, kasutame spetsialiseerunud töövõtjaid, kellel on ligipääs kõikide meiega Sotsiaalmeedia kanali kaudu ühendust võtvate kasutajate isikuandmetele. Need töövõtjad valitakse hoolikalt ja me teostame nende suhtes regulaarset järelevalvet. Vastavalt asjakohastele andmetöötlejate lepingutele, töötlevad nad isikuandmeid ainult meie juhiste põhjal ja järgides meie juhendeid.

B. Teie õigusi puudutav teave

Vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele on teil enamasti järgmised õigused:

  • õigus teabele meie poolt salvestatud isikuandmete kohta,
  • õigus nõuda teie isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist,
  • õigus esitada vastuväiteid töötlemisele meie õigustatud huvide, avaliku huvi või profileerimise alusel, välja arvatud juhul, kui meil on võimalik tõestada, et olemas on veenvad ja õigustatud põhjused, mis asendavad teie huvisid, õiguseid ja vabadusi, või et sellist töötlemist teostatakse õiguslike nõuete kinnitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks,
  • õigus andmete ülekandmisele,
  • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele,
  • teil on õigus igal ajal edasiulatuva mõjuga tühistada oma nõusolek teie isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks.

Kui soovite enda õigusi rakendada, saatke taotlus alltoodud kontaktandmetele. (à C).

C. Kontaktandmed

Mistahes andmekaitsega seotud küsimuste tekkel saatke meile erasõnum meie Sotsiaalmeedia kanali kaudu või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitseametnikuga aadressil andmekaitse@bayer.com või:

Andmekaitsespetsialist

Bayer OÜ

Lõõtsa 12, Tallinn, Eesti

D. Isikuandmete töötlemine veebiplatvormi pakkuja poolt

Palun arvestage, et kui meie Sotsiaalmeedia kanalit külastate, töötleb teie isikuandmeid ka juriidiline isik, kes pakub veebiplatvormi, millel Sotsiaalmeedia kanal asub. Lisainformatsiooni leiab seda Sotsiaalmeedia kanalit majutava veebiplatvormi pakkuja isikuandmete kaitse eeskirjast.

E. Käesoleva Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Me võime oma Isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt uuendada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avalikustatakse meie Sotsiaalmeedia kanalil. Mistahes muudatused jõustuvad alates Sotsiaalmeedia kanalil avaldamisest. Seega soovitame Sotsiaalmeedia kanalit regulaarselt külastada, et end võimalike uuendustega kursis hoida.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG