Hussar Activ Plus - herbitsiid

Hussar Activ Plus OD

Mis herbitsiid on HUSSAR ACTIV PLUS OD?

HUSSAR ACTIV PLUS on laia toimespektriga süsteemne umbrohutõrjevahend rukki-kasteheina, tuulekaera ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Toimeained:

 • 2,4-D-etüülheksüülester 300 g/l;
 • metüüljodosulfuroon-naatrium 10 g/l;
 • metüültieenkarbasoon 7,5 g/l;
 • mefenpüür-dietüül 30 g/l (kultuurtaimede kaitseks)

Preparaadi vorm: õlidispersioon

Kuidas herbitsiid HUSSAR ACTIV PLUS OD toimib?

Herbitsiid HUSSAR ACTIV PLUS OD sisaldab kolme toimeainet, mis keemilise jaotuse poolest kuuluvad kolme erinevasse rühma ja toimeviisilt mõjuvad umbrohutaimele kahel erineval moel.

Metüüljodosulfuroon-naatrium ja metüültieenkarbasoon on mõlemad ensüümi ALS aktiivsuse pidurdajad. Mõju tulemusena peatub rakkude jagunemine umbrohutaimede võrsete ja juurte tipus asuvas kasvukuhikus.

2,4-D on süsteemne toimeaine, mis kuulub fenoksü-karboksüülhapete keemilisse gruppi ning toimib auksiin-tüüpi herbitsiidina, peatades kasvavates võrsetes ja lehtedes rakkude pikkuskasvu. See väljendub umbrohutaimede moondunud taimeorganite ja väärastunud kasvuna.

Preparaat imendub umbrohtudesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimes. Umbrohtude kasv ja arengu seiskub peaaegu koheselt. Esmased visuaalsed märgid umbrohutõrjevahendi mõjumisest avalduvad juba paari päeva möödumisel pritsimisest. Umbrohtude lõpliku hävimiseni võib sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohuliigist ja pritsimise ajast kuluda 4-6 nädalat. Parim toime saavutatakse, kui pritsitakse kevadel pärast kõikide umbrohtude tärkamist ajal, mil umbrohud on aktiivse kasvu faasis ning tingimused kasvuks on soodsad – piisav õhuniiskus, piisav mullaniiskus, õhutemperatuur üle +10 °C.

Milline on herbitsiidi HUSSAR ACTIV PLUS OD tõrjespekter?

Kõrrelised umbrohud

Kulunorm

Talinisu, talirukis, talitritikale

1,0 l/ha

Rukki-kastehein (Apera spica-venti)*

Väga vastuvõtlik

Suvinisu

0,75 l/ha

Tuulekaer (Avena fatua)

Vastuvõtlik

 

Kaheidulehelised umbrohud

Kulunorm

Talinisul, talirukkil, talitritikalel

1,0 l/ha

Valge karikakar (Anthemis arvensis)

Väga vastuvõtlik

Raps ja rüps võõrkultuurina

Väga vastuvõtlik

Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)

Väga vastuvõtlik

Harilik rukkilill (Centaurea cyanus)

Väga vastuvõtlik/vastuvõtlik

Põld-varesjalg (Consolida regalis)

Väga vastuvõtlik

Roomav madar e virn (Galium aparine)

Väga vastuvõtlik

Lõhislehine kurereha (Geranium dissectum)

Väga vastuvõtlik

Verev iminõges (Lamium purpureum)

Väga vastuvõtlik

Harilik kesalill (Matricaria inodora)

Väga vastuvõtlik

Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)

Väga vastuvõtlik

Kukemagun (Papaver rhoeas)

Väga vastuvõtlik

Vesihein (Stellaria media)

Väga vastuvõtlik

Põld-litterhein (Thlaspi arvense)

Väga vastuvõtlik

Põldmailane (Veronica arvensis)

Vastuvõtlik

Põldkannike (Viola arvensis)

Vastuvõtlik

   

Suvinisu

0,75 l/ha

Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus)

Väga vastuvõtlik

Roomav madar ehk virn (Galium aparine)

Väga vastuvõtlik

Põldsinep (Sinapis arvensis)

Väga vastuvõtlik

Verev iminõges (Lamium purpureum)

Väga vastuvõtlik

Põldkannike (Viola arvensis)

Väga vastuvõtlik

Kare kõrvik (Galeopsis tetrahit)

Väga vastuvõtlik

Harilik malts (Atriplex patula)

Väga vastuvõtlik

Valge hanemalts (Chenopodium album)

Väga vastuvõtlik

Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)

Väga vastuvõtlik

 

*ALS-resistentsed populatsioonid HUSSAR ACTIV PLUS OD mõjule täielikult ei allu. Tõhusa mõju saavutamiseks on vaja pritsida, kui umbrohud on alles noored, ning kasvutingimused on head - piisav õhuniiskus enne ja pärast pritsimist, piisav mullaniiskus, õhutemperatuur üle +10 °C.

Väga vastuvõtlikud umbrohud: efektiivsus 95-100%

Vastuvõtlikud umbrohud: efektiivsus 85-94,9%.

Kuidas herbitsiidi HUSSAR ACTIV PLUS OD kasutada?

Kulunorm: HUSSAR ACTIV PLUS OD’d kasutatakse kõikide umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel kulunormiga 1 l/ha ja suvinisul 0,75 l/ha.

Pritsimise aeg:

Herbitsiidi HUSSAR ACTIV PLUS OD’d kasutatakse suvi- ja talinisu, talirukki ja talitritikale põldudel umbrohtudest vabanemiseks kevadel, peale umbrohtude kasvu algust. Herbitsiid mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos.

Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida talitritikalet ja -nisu võrsumise keskelt kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-31). Rukki-kasteheina tõrje on kõige tõhusam võrsumisfaasi lõpuni (kuni BBCH 29). Talirukist on lubatud pritsida võrsumise keskelt kuni võrsumise lõpuni (BBCH 23-29). Liiga suurte umbrohtude pritsimisel võib mõju jääda väiksemaks ning parimat efekti ei saavutata. Suvinisu on lubatud pritsida kasvufaasides BBCH 21-29.

Millised on olulised tingimused HUSSAR ACTIV PLUS OD toimeefektiivsuse saavutamisel?

 • Vee kulu: 200-300 l/ha
 • Maksimaalne pritsimiskordade arv: Lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi vältel.
 • Vihmakindlus: Preparaat on vihmakindel 2 tundi pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.
 • Õhutemperatuur pritsimisel: min +5 °C kuni max +25 °C, optimaalne temperatuur alates +12 °C.

Herbitsiidi mõju on parem, kui õhuniiskus pritsimise ajal on üle 50%. Sellistel tingimustel on taimede ainevahetus kiire ja toimeaine transporditakse kiiresti kasvupunktidesse.

Kleepaine ega märgaja lisamise ei ole vajalik, kuna Hussar Activ Plus OD sisaldab juba õlilisandit, mis mõjub märgajana.

Lisainformatsioon

 • Ärge pritsige HUSSAR ACTIV PLUS OD liblikõieliste allakülviga põldudele!
 • HUSSAR ACTIV PLUS OD ei ole lubatud kasutada odra- ja kaerapõldudel. Preparaat mõjub nendele kultuuridele fütotoksiliselt.
 • Ärge pritsige, kui kultuur on stressis kas põua, üleujutuse, liigniiskuse, kahjurite üliintensiivse rünnaku, toitainete puuduse, mulla tihenemise vms asjaolude tõttu, mis pidurdavad kultuuri kasvu.
 • Ärge pritsige HUSSAR ACTIV PLUS OD’ga talinisu ja -tritikalet hiljem kui kultuuri 1. kõrresõlme faasis (BBCH 31) ning suvinisu ja talirukist hiljem kui võrsumise lõpul (BBCH 29). Hilisemas faasis võib preparaat mõjuda kultuurile fütotoksiliselt.
 • Ajutiselt võivad kultuuril ilmneda kerged kahjustused kängu jäämise ja kloroosi näol, kuid pikaajalist mõju saagikusele ega kvaliteedile pole.

Asenduskultuurid:

Peale talivilja pritsimist HUSSAR ACTIV PLUS OD’ga võib külvata järgnevaid kultuure:

   Peale pindmist harimist (min 10 cm)  Peale kündmist (min 20 cm)
 

Järgneval sügisel

(samal aastal kui pritsimine)

Talinisu, talirukis, talitritikale

 

Talioder, taliraps (kui pritsimisest on möödunud 95 päeva)

 
 

Järgneval kevadel

 Suviteraviljad (nisu, oder, tritikale, kaer), suhkrupeet, mais  Kõik kultuurid

Pritsitud kultuuri hävimisel:

 • pole lubatud asemele külvata suviteravilju
 • samal sügisel on lubatud peale pindmist harimist külvata talinisu, -tritikalet ja -rukist ja peale kündmist külvata taliotra ja talirapsi (kui pritsimisest on möödunud 95 päeva).

Paagisegud:

HUSSAR ACTIV PLUS OD võib segada enamike herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega, samuti kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole rohkem kui kaks segupartnerit.

Resistentsuse vältimine:

HUSSAR ACTIV PLUS OD sisaldab toimeaineid metüüljodosulfuroon-Na ja metüültieenkarbasoon, mis kuuluvad HRAC klassifikatsiooni järgi gruppi B (ALS inhibiitorid). 2,4-D kuulub gruppi O (toimivad nagu sünteetilised auksiinid). Rukki-kasteheinal resistentsuse tekkimise ohtu peetakse kõrgeks.

Resistentsuse tekkimise ohu vähendamiseks tuleb kinni pidada järgmisest nõuannetest:

 • pidada kinni soovitatud kulunormist ning mitte kasutada vähendatud kulunormi.
 • Jälgige umbrohtude kasvufaasi. Oluline on pritsida umbrohtusid siis, kui nad on vastuvõtlikud tõrjevahendile – rukki-kasteheina puhul mitte hiljem kui võrsumise lõpul (BBCH 29).
 • Mitte kasutada HUSSAR ACTIV PLUS OD’d segus ega programmis teise HRAC B gruppi kuuluva herbitsiidiga. Kasutage sama põllu rotatsioonis ALS-herbitsiide vaheldumisi mitte-ALS herbitsiididega.
 • Jälgige umbrohutõrje efektiivsust põllul. Kui pritsitud alal jäävad mõned umbrohupopulatsioonid herbitsiidist mõjutamata, võtke ühendust Bayer’i esindajaga ning saatke taimed võimaliku resistentsuse tuvastamiseks analüüsilaborisse.

Kontakt Bayer Eesti
Agronoomiline küsimus?

Aitame Teid! Võtke ühendust Bayer´i esindajaga.

Bayer ohutuskaart

Bayer toote etikett
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG